Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 65-91)
av Einar Østerdahl Poulsson
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår dommer og teori om det såkalte ufravikelighetsprinsippet. Forfatteren mener teorien er bygget på et skjevt utvalg av dommer, og at teorien derfor er feil.

(side 92-111)
av Hans Petter Graver
Sammendrag

Spørsmålet i denne artikkelen er om konkurransereglene åpner eller stenger for at arbeidstakerne gjennom tariffavtale eller på annen måte bestemmer hvem som skal stå som pensjonsleverandør av kollektive tjenestepensjoner. Analysen bygger på en hypotese om at det bør være uproblematisk sett fra konkurransereglene om partene i arbeidslivet peker ut en aktør som skal dekke de avtalte tjenestepensjoner fullt ut som en enerett, og denne aktøren ikke i tillegg tilbyr pensjonstjenester på kommersielle vilkår til andre. Dersom flere aktører gis rett til å konkurrere om å tilby de avtalefestede pensjonene, eller den aktør som gis rett til å levere disse i tillegg er en kommersiell aktør i markedet, vil lovligheten av å gi en aktør en særstilling være avhengig av måten konkurransen påvirkes på. Så lenge ikke en av partene i tillegg opptrer som en tilbyder i pensjonsmarkedet generelt, vil heller ikke dette være problematisk. Artikkelen gir en oversikt over rettstilstanden i skjæringsfeltet mellom konkurranseretten og den kollektive arbeidsrett.

(side 112-131)
av Mona Næss
Sammendrag

De EU-/EØS-rettslige prinsippene om fri flyt av arbeidstakere, varer, tjenester og kapital har lagt til rette for at virksomheter i større grad kan få tilknytning til flere land. Artikkelen tar opp spørsmålet om direktivet om virksomhetsoverdragelse omfatter overdragelser av virksomhet over landegrensene, og drøfter arbeidstakernes rettigheter i lys av norske regler om lovvalg og domsmyndighet.

(side 132-136)
av Åshild Eikenes Lien og Jan Fougner
Sammendrag

Arbeidsmiljøloven § 56 tredje ledd unntar nå øverste leder i virksomheten fra lovens regler om oppsigelse, der denne i forhåndsavtale har sagt fra seg disse rettighetene mot etterlønn ved fratreden, såkalt «fallskjermavtale». Artikkelen bygger på materiale innhentet ved en spørreundersøkelse vedrørende slike ordninger, rettet til om lag 900 av de største selskapene i Norge. Det gis en fremstilling av i hvilken grad lovendringen må antas å ha ført til endringer i etterlønnsavtalene, noen kjennetegn ved de virksomheter som har etterlønnsavtaler, og det nærmere innholdet i slike avtaler.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon