Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 223-238)
av Liv Torill Kjeldsberg
Sammendrag

Spørsmål om det nærmere innholdet i drøftelsesplikten etter lov eller tariffavtaler har aktualisert seg i flere saker. Konkret dreier det seg om anførsler om at de tillitsvalgte eller den ansatte ikke er gitt anledning til å påvirke utvelgelsen av de overtallige. I den forbindelse er det også oppstått spørsmål om det kan utleveres personopplysninger til de tillitsvalgte. I artikkelen drøftes problemstillingen i forhold til aktuelle lov- og tariffbestemmelser.

(side 239-258)
av Kjetil Vågen
Sammendrag

Artikkelen gir en generell fremstilling av identitetskravet som vilkår for at reglene om virksomhetsoverdragelser skal få anvendelse. Foruten en gjennomgang av de relevante momentene som kan utledes av rettspraksis, behandler forfatteren problemstillinger som har kommet på spissen i nyere høyesterettspraksis og underrettspraksis. Betydningen av at erververen overtar ansatte blir særlig drøftet i lys av Rt. 2001 side 248 (Olderdalen ambulanse), herunder spørsmålet om det kan legges vekt på at arbeidsgiver nekter å overta ansatte for å unngå at reglene om virksomhetsoverdragelse får anvendelse. Videre analyseres kravet til omfanget av overtakelsen av ansatte, med særlig vekt på spørsmålet om det kan opereres med en prosentangivelse av omfanget av overtakelsen.

(side 259-272)
av Grete Søreide Lauridsen og Therese Fevang
Sammendrag

Det stilles i artikkelen spørsmål ved om gjeldende personvernlovgivning i tilstrekkelig grad ivaretar de spesielle hensyn som gjør seg gjeldende i arbeidsrettslige forhold. Det ses nærmere på det individuelle samtykke som rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger, både generelt og i forhold til sensitive opplysninger. I tillegg vurderes i hvilken grad de kollektive arbeidsrettslige prinsipper er tilstrekkelig ivaretatt i forhold til personopplysningsloven.

(side 273-277)
av Ragnar Eldøy
Sammendrag

Rettstilstanden har vært usikker med hensyn til om arbeidsmiljølovens opphørsregler kommer til anvendelse når en arbeidsavtale allerede er ugyldig etter avtalerettslige regler. Spørsmålet er i stor grad avklart gjennom Høyesteretts dom gjengitt i Rt 2004 s 76. 1 I artikkelen gis det en kort gjennomgang av rettskildebildet forut for denne dommen. Videre gis det en sammenfatning av hvilke kriterier Høyesterett legger til grunn, hvorav det viktigste er om tiltredelse har skjedd. Avslutningsvis går forfatteren inn på konsekvensene av dommen. Artikkelen er basert på et foredrag holdt for Offentlige Advokaters Faggruppe.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon