Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 159-177)
av Torgeir Aarvaag Stokke
Sammendrag

Arbeidsmiljøloven er i utgangspunktet ufravikelig (§ 5). Unntak skal enten være særskilt hjemlet, eller de må gi bedre vern enn lovens minimum. Artikkelen drøfter forholdet mellom lovgivning og tariffavtaleregulering på arbeidsmiljølovens område, og gir en oversikt over aktuelle tariffbestemmelser som på en eller annen måte gjør forskjell på de rettigheter og plikter loven fastsetter. Avslutningsvis kommenteres situasjonen etter at Arbeidslivslovutvalget har avgitt sin innstilling.

(side 178-185)
av Nina Melsom
Sammendrag

Artikkelen gir en oversikt over de rettslige problemstillingene som oppstår hvor arbeidsgiver ønsker å gjøre seg kjent med arbeidstakernes elektroniske bevegelser, med fokus på e-post. Personopplysningsloven har sentral betydning, og det gis en oversikt over lovens vilkår, hvilken fremgangsmåte som bør følges dersom arbeidsgiver ønsker å gjøre seg kjent med arbeidstakers e-post og Arbeidslivslovutvalgets forslag til lovregulering. Artikkelen tar også opp forholdet til bedriftens arkiveringsrutiner.

(side 186-199)
av Kjersti Sveeaas
Sammendrag

Temaet for denne artikkelen er i hvilke tilfelle en anbyder har en lovbestemt plikt til å ta over anbudsinnbyderens eller den tidligere oppdragstakerens ansatte på gjeldende lønns- og arbeidsvilkår etter å ha blitt tildelt en kontrakt som følge av en anbudskonkurranse. Ved inngivelse av et anbud kan det være uklart hvorvidt anbyderen har en slik plikt. Dette kan reise særlige problemer, blant annet i forbindelse med prisfastsettelsen i anbudet.

(side 200-209)
av Espen Bergh
Sammendrag

Advokatene Peter Hammerich og Klaus Henrik Wiese-Hansen har i en artikkel i Arbeidsrett 2004 side 90-108 gjennomgått enkelte rettslige spørsmål knyttet til arbeidstakers pensjonsrettigheter ved virksomhetsoverdragelser, herunder det såkalte pensjonsunntaket i arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 3. Forfatteren har innvendinger mot den fortolkning av pensjonsunntaket Hammerich og Wiese- Hansen gir uttrykk for. For øvrig går forfatteren generelt inn på i hvilken grad en arbeidsgiver vil være forpliktet til å videreføre en eksisterende kollektiv pensjonsordning. Avslutningsvis omtales enkelte bestemmelser i lov om foretakspensjon som er av praktisk betydning ved virksomhetsoverdragelser.

(side 210-222)
av Tron Sundet
Sammendrag

Artikkelen gjennomgår noen nyere avgjørelser fra Høyesterett om prosessuelle spørsmål. Avgjørelsene behandler sentrale spørsmål så som virkeområdet for de særlige prosessreglene i arbeidsmiljøloven, bevisavskjæring og fristreglene for å kreve gjeninntreden i stilling.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon