Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
(side 75-89)
av Ruth Nielsen
Sammendrag

Direktiv 76/207/EØF ble endret ved rådsdirektiv 2002/73/EF. Endringen var delvis en kodifisering av EF-domstolens praksis og delvis innføring av endrede bestemmelser om definisjoner, sanksjoner og personelt virkeområde. Artikkelen drøfter det nye direktivets betydning for de nordiske land med hovedvekt på direktivets virkeområde, definisjonen av begrepet forskjellsbehandling og kravene til effektiv håndhevelse.

(side 90-108)
av Peter Hammerich og Klaus Henrik Wiese-Hansen
Sammendrag

Fra hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 1 og 2 om at ansattes lønns- og arbeidsrettigheter overføres til ny erverver ved virksomhetsoverdragelse, gjør arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 3 etter sin ordlyd unntak for pensjonsytelser. Forfatterne drøfter særlig hvorvidt individuelle pensjonsrettigheter medfører at arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 3 står tilbake for hovedregelen om full rettighetsovergang i arbeidsmiljøloven § 73 B nr. 1. Forfatterne redegjør også for enkelte praktiske problemstillinger i forhold til pensjonsrettigheter i virksomhetsoverdragelser, og gir enkelte kommentarer til bestemmelsen om pensjonsrettigheter i utkastet til ny arbeidslivslov.

(side 110-122)
av Ragnhild Nordaas
Sammendrag

Arbeidslivslovutvalget avga sin utredning 20. februar 2004 (NOU 2004: 5). Utvalget har utarbeidet forslag til en ny lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidslivsloven). Denne artikkelen gir en oversikt over utvalgets forslag, med hovedvekt på spørsmål om vilkårene for midlertidig ansettelse, virkeområdet for regler om oppsigelse ved utsetting av virksomhet på oppdrag og rettighetsovergangen ved virksomhetsoverdragelser.

(side 123-129)
av Asbjørn Kjønstad
Sammendrag

Artikkelforfatteren var leder for utvalget som avga utredningen om forslag til lov om arbeidsskadeforsikring (NOU 2004: 3). Utvalget foreslår at reglene om yrkesskader i yrkesskadeforsikringsloven og folketrygdloven samles i én lov om arbeidsskadeforsikring. Hensikten er å oppnå en administrativ og regelteknisk forenkling. En grunntanke bak utvalgets forslag er at den nye loven ikke skal medføre endrede forsikringspremier for arbeidsgiverne, og at arbeidstakerne ikke skal miste etablerte rettigheter. Artikkelen behandler prinsippene som ligger til grunn for forslaget, og gir en oversikt over utvalgets dissenser.

(side 130-140)
av Geir J. Kruge
Sammendrag

Arbeidstaker som er tilsatt på prøve kan sies opp dersom det er begrunnet i arbeidstakerens manglende tilpasning til arbeidet, faglige dyktighet eller pålitelighet. Det er antatt at oppsigelsesvernet ikke er like sterkt som etter arbeidsmiljøloven § 60. For arbeidstakere i ledende stillinger kommer også at det må stilles særlige krav til deres fungering i stillingen. Artikkelen tar opp spørsmålet om Rt. 2003 side 1071 har endret rettstilstanden både med hensyn til terskelen for oppsigelse i prøvetid og rekkevidden av domstolskontrollen, og om daglige ledere nå vil ha et sterkere stillingsvern.

(side 141-146)
av Merete Bårdsen
Sammendrag

EF-domstolens avgjørelse i Abler-saken (C-340/01) viser at direktivet om virksomhetsoverdragelse kan få anvendelse selv om den nye virksomheten ikke overtar en eneste ansatt fra den tidligere driveren. Forfatteren redegjør for saken og dens betydning for rettstilstanden.

Litteratur
(side 147-157)
av Tron Sundet
Sammendrag

Arbeidslivets spilleregler I: Bærebjelker og grunnprinsipper i arbeidsretten

Arbeidslivets spilleregler II: Endringer i arbeidsforholdet - stillingsvernsreglene

Arbeidslivets spilleregler III: Samspillet mellom partene i arbeidsforholdet

Universitetsforlaget, Oslo 2003, bind I: 208 sider, bind II: 312 sider, bind III: 234 sider

ARVE DUE LUND, NILS STORENG, TOM H. BECK

Utlendingsrett

Universitetsforlaget, Oslo 2004, 640 sider

RUNA BUNÆS, KRISTIN 0TTESEN KVIGNE, BJØRN VANDVIK (RED.)

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon