Det er en glede å kunne presentere Arbeidsrett, Universitetsforlagets nye tidsskrift for arbeidsrettslige spørsmål.

Det har vært en betydelig utvikling innen det arbeidsrettslige feltet i Norge de siste årene. Antall jurister som arbeider innen fagfeltet har økt. Likeledes har det vært en betydelig vekst i arbeidsrettslige saker og omfanget av nyheter innen faget er betydelig. Ikke minst gir utviklingen innen EU-retten større utfordringer når det gjelder faglig oppdatering.

Foruten individuelle og kollektive arbeidsrettlige spørsmål i privat og offentlig sektor, vil tidsskriftet ta opp andre rettslige problemstillinger av særlig interesse for arbeidslivets parter, så som trygd, skatt og pensjon. Internasjonale aspekter vil også stå sentralt. Også enkelte andre fagområder av interesse for arbeidsrettsjurister vil bli behandlet.

Artiklene i Arbeidsrett vil variere fra juridiske fagartikler, domsanalyser, redegjørelser for lovendringer og ny rettspraksis på det arbeidsrettlige område, samt presentasjonen av faglitteratur, til kortere meningsytringer og rettspolitiske innlegg om aktuelle spørsmål.

Det har vært en prioritert målsetting å forankre tidsskriftet bredest mulig innen vårt arbeidsrettslige miljø. Foruten praktiserende advokater, utgjøres derfor redaksjonen av jurister med tilhørighet i universitetsmiljøet, ved domstolene, blant arbeidslivets sentrale parter og fra offentlig forvaltning.

Vi håper Arbeidsrett vil være av interesse både for advokater, dommere, jurister i privat og offentlig sektor samt juridiske studenter. I tillegg håper vi at både personalledere, arbeidslivets organisasjoner og rådgivere utenfor den juridiske profesjon vil få glede av Arbeidsrett.

Selv om redaksjonen allerede har planer for hvilke typer artikler og ajourføringsstoff som skal formidles, vil et nytt tidsskrift som Arbeidsrett være under stadig utvikling. En best mulig utvikling av tidsskriftet vil kun oppnås dersom det også kommer innspill fra brukerne. Redaksjonen er derfor mer enn glad for ethvert innspill til forbedringer og videreutvikling av tidsskriftet, og oppfordrer alle deler av vårt arbeidsrettslige miljø til å bidra med stoff til tidsskriftets utgivelser.

Jan Fougner og Tarjei Thorkildsen