"Øverste leder i virksomheten" kan forhåndsavtale åremål, voldgift og nå også fraskrive stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven mot etterlønn. Både lovforarbeidene og lovendringens formål tilsier et videre anvendelsesområde for reglene om adgang til å inngå forhåndsavtaler enn det som isolert sett kan utledes av lovens ordlyd. Forfatterne redegjør for grensene for slike forhåndsavtaler og drøfter i hvilken grad lovendringen ivaretar de formål som begrunnet den.