Artikkelen gir en fremstilling av de spesielle begrensningene som gjelder for arbeidstakeres ytringsfrihet. Det gis en grundig fremstilling av arbeidstakers lojalitetsplikt som skranke for ytringsfriheten. Forfatteren redegjør også for i hvilke tilfeller en ellers illojal ytring kan være tillatt fordi arbeidsgivers interesser må vike for hensynet til ytringsfriheten.