En arbeidsavtale skal som hovedregel være tidsubegrenset. Endringer i arbeidsforholdet som faller utenfor hva som ensidig kan besluttes i medhold av styringsretten, må skje i form av oppsigelse eller ved såkalte endringsoppsigelser. Gjeldende rett gir ikke adgang til å endre enkeltbestemmelser i arbeidsavtalen ved bruk av partielle oppsigelser. Forfatteren gjør nærmere rede for rettstilstanden og argumenterer for at det bør være adgang delvis revisjon av arbeidsavtaler ved bruk av partielle oppsigelser.