Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 1)
av Jan Fougner og Tarjei Thorkildsen
(side 2-23)
av Kyrre Eggen
Sammendrag

Artikkelen gir en fremstilling av de spesielle begrensningene som gjelder for arbeidstakeres ytringsfrihet. Det gis en grundig fremstilling av arbeidstakers lojalitetsplikt som skranke for ytringsfriheten. Forfatteren redegjør også for i hvilke tilfeller en ellers illojal ytring kan være tillatt fordi arbeidsgivers interesser må vike for hensynet til ytringsfriheten.

(side 24-37)
av Petra Herzfeld Olsson
Sammendrag

Det er en menneskerettighet for arbeidstakere og arbeidsgivere til å danne, og være medlem av, organisasjoner for ivaretakelse av sine yrkesmessige interesser. Artikkelen redegjør for seks sentrale konvensjoner på dette området, og analyserer likheter og forskjeller i beskyttelsen av arbeidstakeres rett til å være medlem av en fagforening, til å stifte fagforeninger og til å være uorganiserte. Forfatteren drøfter tre sentrale problemstillinger: I hvilken utstrekning en arbeidstaker kan gjøre organisasjonsfriheten gjeldende overfor staten, overfor en enkelt arbeidsgiver og overfor bestemmelser i tariffavtaler.

(side 38-49)
av Erik C. Aagaard
Sammendrag

Begrepet streikebryteri gjenfinnes ikke i lovgivningen. Utføring av arbeid som kan karakteriseres som streikebryteri har på den annen side rettslige konsekvenser. Artikkelen gir en oversikt over rettsforholdet mellom bedrifter som henholdsvis er og ikke er rammet av konflikt og deres ansatte, og i hvilke tilfeller ansattes utføring av arbeid er å anse som streikebryteri. Det gis også en oversikt over konsekvensene av at det foreligger, eller hevdes å foreligge, streikebryteri.

(side 50-59)
av Tarjei Thorkildsen
Sammendrag

Av arbeidsmiljøloven § 60 nr. 2 annet ledd følger et særlig sterkt stillingsvern når deler av virksomhetens ordinære drift settes ut på oppdrag. Hvor omfattende er denne særregel? I artikkelen drøftes særlig om bestemmelsen omfatter enhver form for "outsourcing", om regelen også gjelder ved overføring av oppdrag innenfor et konsern, samt hvor streng den særlige saklighetsnormen egentlig er.

(side 60-65)
av Jan Fougner
Sammendrag

En arbeidsavtale skal som hovedregel være tidsubegrenset. Endringer i arbeidsforholdet som faller utenfor hva som ensidig kan besluttes i medhold av styringsretten, må skje i form av oppsigelse eller ved såkalte endringsoppsigelser. Gjeldende rett gir ikke adgang til å endre enkeltbestemmelser i arbeidsavtalen ved bruk av partielle oppsigelser. Forfatteren gjør nærmere rede for rettstilstanden og argumenterer for at det bør være adgang delvis revisjon av arbeidsavtaler ved bruk av partielle oppsigelser.

(side 66-74)
av Per Kaare Nedrum og Kjetil Hardeng
Sammendrag

"Øverste leder i virksomheten" kan forhåndsavtale åremål, voldgift og nå også fraskrive stillingsvernet etter arbeidsmiljøloven mot etterlønn. Både lovforarbeidene og lovendringens formål tilsier et videre anvendelsesområde for reglene om adgang til å inngå forhåndsavtaler enn det som isolert sett kan utledes av lovens ordlyd. Forfatterne redegjør for grensene for slike forhåndsavtaler og drøfter i hvilken grad lovendringen ivaretar de formål som begrunnet den.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon