Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Arbeidsrett
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Arbeidsrett retter seg først og fremst mot jurister, og er en viktig kilde for juridiske rådgivere, advokater og dommere.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).
ANSVARLIGE REDAKTØRER
Tarjei Thorkildsen, advokat, Advokatfirmaet BAHR
Margrethe Meder, advokat og avdelingsdirektør, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Nina Kroken, advokat, Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Stein Evju, professor emeritus, Universitetet i Oslo
Tron Sundet, nestleder, Arbeidsretten

REDAKSJONSSEKRETÆRER
Anne-Beth Meidell Engan, avokat, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Alexander Næss Skjønberg, førsteamanuensis, Handelshøyskolen BI

REDAKSJONSRÅD
Alex Borch, advokat, Advokatfirmaet Hjort
Einar Engh, advokat, Advokatfirmaet Hjort
Lars Holo, advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma
Christopher Hansteen, advokat, Advokatfirmaet Grette
Imran Haider, advokat, Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mona Næss, arbeids- og sosialråd, Den Norske Delegasjonen til EU
Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder, Domstolkommisjonen
Eli Aasheim, advokat, Advokatfirmaet Wiersholm
Kurt Weltzien, advokat, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

KONTAKT
Arbeidsrett
c/o Tron Sundet
Arbeidsretten
Postboks 8015 Dep
0030 Oslo
Arbeidsrett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
 
INNSENDING
Manuskripter sendes til redaksjonssekretærene på e-post: Anne-Beth Meidell Engan (anne-beth.engan@nho.no) og Alexander Næss Skjønberg (alexander.n.skjonberg@bi.no).

Arbeider som har vært trykket andre steder, vil ikke bli antatt.

KRAV TIL MANUSKRIPTER
Manuskriptet bør være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Henvisninger etc. bør være i samsvar med kravene i denne veiledningen.

MANUS MÅ INNEHOLDE
 • Artikkeltittel, ev. undertittel
 • Forfatteropplysninger: Navn, akademisk grad, stilling/ institusjonstilknytning
 • Forfatterens e-postadresse
 • Sammendrag (6–10 linjer)
 • 4–8 nøkkelord
 • Fotnoter og referanser i henhold til denne veiledningen

FORFATTER MÅ OGSÅ SENDE
 • Egen postadresse for tilsending av forfattereksemplar
 • Opplysninger om eventuelle interessekonflikter ved publisering av artikkelen i tidsskriftet

FORMAT
Manus må leveres elektronisk i Word-format (Times New Roman 12 og halvannen linjeavstand), og skal ikke inneholde orddelinger eller koder for overskrifter eller annet, unntatt for angivelse av kursiv.

LENGDE PÅ ARTIKKELEN
Artikler bør normalt ikke overskride 15 sider (cirka 50 000 tegn inkludert mellomrom). Manuskripter som ønskes fagfellevurdert, kan overstige dette. Her gjelder ingen spesifikk øvre grense, men redaksjonen forbeholder seg å avvise bidrag som er for omfattende.

ARTIKKELTITTEL
Tittelen bør være kort og presis. Det samme gjelder ev. undertittel. Av hensyn til layout og digital publisering, er det ikke anledning å bruke stjernenote eller fotnote i artikkeltittel eller undertittel.

FORFATTERINFORMASJON
Forfatternavn. Forfatteren må informere om nåværende stilling/institusjonstilknytning og e-post.

SAMMENDRAG
Maksimum 800 tegn med mellomrom. Sammendrag plasseres rett under forfatterinformasjonen i manuskriptet. Sett «Sammendrag» som overskrift.

NØKKELORD
Forfatteren må sette opp 4–8 nøkkelord som er relevante og beskrivende for temaet i artikkelen.

MANUSTEKSTEN
Manuskriptet må leveres med tydelige overskriftsnivåer. Det skal være helst to, og maksimum tre, overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Unngå understreking (også i overskrifter) og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold.

NOTER
Manuskriptet skal ha fotnoter i arabiske tall og føres fortløpende.

FAGFELLEVURDERING
Tidsskriftet har dobbelt-blind fagfellevurdering. Det betyr at både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Artikkelen blir i hovedsak vurdert av en anonym fagfelle og et redaksjonsrådsmedlem med relevant fagkompetanse. Ved behov kan det brukes to anonyme fagfeller. Det er redaktørene som avgjør om artikkelen skal sendes til fagfellevurdering.

Artikler som skal fagfellevurderes skal kun sendes til redaksjonssekretærene slik at anonymiteten kan ivaretas.

Forfattere som ønsker fagfellevurdering, må sende artikkelen i to versjoner. Én versjon i anonymisert form, der forfatternavn, forfatteromtale, adresser og alle eksplisitte selvreferanser er tatt bort, og én fullstendig versjon. Dette gjøres ved at forfatternavnet fjernes fra filegenskaper i Word. Når filen lagres, vil forfatter være anonymisert i dokumentegenskaper. Når du viser til egen forskning i artikkel, sørg for at du skriver slik at du opprettholder anonymiteten. Det skal ikke fremgå av teksten at artikkelen bygger på egen forskning.

Ved omarbeiding, etter vurdering fra fagfelle, skal det angis hva som er endret og hvilke merknader som er fulgt opp. Der forfatter velger ikke å følge fagfellen, må det begrunnes.

Fagfellevurderte artikler merkes med «vitenskapelig publikasjon» på Idunn. For mer informasjon om fagfellevurdering, se NPIs nettsider: https://npi.nsd.no/informasjon

BOKANMELDELSER
Forfattere som skriver bokanmeldelser skal som «overskrift» bruke en standard litteraturreferanse: Bokens forfatter(e): Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag; utgivelsessted: forlag, og utgivelsesår, samt sidetall. ISBN-nummer kan tas med.

LAYOUT
På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.).
 • Nummerering bør unngås med mindre det er nødvendig for artikkelens innhold.
 • Overskriftsnivåer må være tydelig angitt og artikkelen kan ikke overgå mer enn 3 overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Forlaget anbefaler maks 2 overskriftsnivåer i selve artikkelen. Overskriftsnivåene markeres med ulik fontstørrelse og settes i fet skrift.
 • Fotnoter kan ikke benyttes i titler, men kun i selve teksten. Bruk fotnote fremfor stjernenote.
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.
 • Sitater settes i anførselstegn («….»). Ved sitater som går over 30 ord, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk) og anførselstegn fjernes.
REFERANSER
Det vises i hovedsak til forlagets Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster.

DOI-REFERANSER
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. her.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN
Når redaktøren har antatt artikkelen for publisering, vil artikkelen bli korrekturlest. Forfatter vil motta korrekturlest artikkel for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen på dette tidspunktet.

Korrekturlest artikkel stiles i tråd med tidsskriftets mal og vil bli sendt til forfatter (1. korrektur) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til 1. korrekturen sender forfatteren til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2. korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

PUBLISERINGSETIKK
Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

FORFATTEREKSEMPLAR
Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet og en PDF-fil av artikkelen.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon