Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Arbeidsrett
Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Arbeidsrett retter seg først og fremst mot jurister, og er en viktig kilde for juridiske rådgivere, advokater og dommere.

Tidsskriftet er en vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1, jf. Universitets- og høyskolerådets oversikt.

Indeksering

Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Ansvarlige redaktører
Tarjei Thorkildsen, advokat i Advokatfirmaet BAHR
Margrethe Meder, advokat og avd.dir. i NHO
Nina Kroken, advokat i LO
Stein Evju, professor emeritus ved Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretærer
Tron Sundet, nestleder i Arbeidsretten

Redaksjonsråd
Alex Borch, advokat i Advokatfirmaet Hjort
Einar Engh, advokat i Advokatfirmaet Hjort
Lars Holo, advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma
Christopher Hansteen, advokat i Advokatfirmaet Grette
Imran Haider, advokat i LO
Mona Næss, arbeids- og sosialråd i Den Norske Delegasjonen til EU
Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder i Domstolkommisjonen
Eli Aasheim, advokat i Advokatfirmaet Wiersholm
Erik Aagaard, tidligere advokat og avd.dir. i NHO
Kurt Weltzien, advokat i NHO

Redaksjonens adresse
Arbeidsrett
c/o Tron Sundet
Arbeidsretten
Postboks 8015 Dep
0030 Oslo

 
Arbeidsrett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO.

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil bli lagret og gjort tilgjengelig på Idunn, Universitetsforlagets database for elektronisk distribusjon av tidsskrifter.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
 

INNSENDING

Manuskripter sendes til redaksjonssekretærene per e-post: Tron Sundet (tron.sundet@arbeidsretten.no) og Marit B. Frogner (marit.frogner@arbeidsretten.no).

Arbeider som har vært trykket andre steder, vil ikke bli antatt.

KRAV TIL MANUSKRIPTER

Manuskriptet bør være omhyggelig gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Henvisninger etc. bør være i samsvar med kravene i denne veiledningen.

MANUS MÅ INNEHOLDE

 • Artikkeltittel og ev. undertittel
 • Forfatteropplysninger: Navn, akademisk grad, stilling/ institusjonstilknytning
 • Forfatterens e-postadresse
 • Sammendrag (6–10 linjer)
 • 4–8 nøkkelord
 • Referanser

FORMAT

Manus må leveres elektronisk i Word-format (Times New Roman 12 og halvannen linjeavstand), og skal ikke inneholde orddelinger eller koder for overskrifter eller annet, unntatt for angivelse av kursiv. PDF godtas ikke.

LENGDE PÅ ARTIKKELEN

Artikler bør normalt ikke overskride 15 sider (cirka 50 000 tegn inkludert mellomrom). Manuskripter som ønskes fagfellevurdert, kan overstige dette. Her gjelder ingen spesifikk øvre grense, men redaksjonen forbeholder seg å avvise bidrag som er for omfattende.

ARTIKKELTITTEL

Tittelen bør være kort og presis. Det samme gjelder ev. undertittel. Av hensyn til layout og digital publisering, er det ikke anledning å bruke stjernenote eller fotnote i artikkeltittel eller undertittel.

FORFATTERINFORMASJON

Forfatternavn. Forfatteren må informere om nåværende stilling/institusjonstilknytning og e-post.

SAMMENDRAG

Maksimum 800 tegn med mellomrom. Sammendrag plasseres rett under forfatterinformasjonen i manuskriptet. Sett «Sammendrag» som overskrift.

NØKKELORD

Forfatteren må sette opp 4–8 nøkkelord som er relevante og beskrivende for temaet i artikkelen.

MANUSTEKSTEN

Manuskriptet må leveres med tydelige overskriftsnivåer. Det skal være helst to, og maksimum tre, overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Unngå understreking (også i overskrifter) og hyperlenker. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold.

NOTER

Manuskriptet skal ha fotnoter i arabiske tall og føres fortløpende.

FAGFELLEVURDERING

Forfattere som ønsker sin artikkel fagfellevurdert, skal forfatterens navn og andre forfatteropplysninger ikke stå i samme manuskript eller fil som teksten, men leveres på separat ark/som separat fil.

BOKANMELDELSER

Forfattere som skriver bokanmeldelser skal som «overskrift» bruke en standard litteraturreferanse: Bokens forfatter(e): Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag; utgivelsessted: forlag, og utgivelsesår, samt sidetall. ISBN-nummer kan tas med.

LAYOUT

På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.).
 • Nummerering bør unngås med mindre det er nødvendig for artikkelens innhold.
 • Overskriftsnivåer må være tydelig angitt og artikkelen kan ikke overgå mer enn 3 overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Forlaget anbefaler maks 2 overskriftsnivåer i selve artikkelen. Overskriftsnivåene markeres med ulik fontstørrelse og settes i fet skrift.
 • Fotnoter kan ikke benyttes i titler, men kun i selve teksten. Bruk fotnote fremfor stjernenote.
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes med mindre det er etablerte forkortelser som kr, mva., kg og liknende.
 • Sitater settes i anførselstegn («….»). Ved sitater som går over 30 ord, settes disse som blokksitat (settes ved hjelp av inntrykk) og anførselstegn fjernes.

REFERANSER

Det vises i hovedsak til forlagets Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster.

DOI-REFERANSER

Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL, og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. her.

Eksempel på plassering av DOI-kode med APA-referansestilen: J. Müller, The Sound of Silence, Historische Zeitschrift, 2011, 292: 1–29. http://dx.doi.org/10.1524/hzhz.2011.0001.

KORREKTUR

Antatt artikkel vil bli korrekturlest og stilet i tråd med tidsskriftets mal. Korrekturlest artikkel vil bli sendt til forfatter for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering av redaksjonen på dette tidspunktet. Mindre endringer kan tas i forbindelse med kontroll av korrekturen.

Den ferdigsatte artikkelen vil bli sendt til orienterende korrektur. Tilføyelser og endringer i korrekturen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Godkjent korrekturlest artikkel, vil bli sendt til setting. Setteriet sender 1. korrektur til forfatter. Eventuelle merknader til 1. korrekturen sendes fra forfatter til redaksjonssekretæren senest innen 3 arbeidsdager. 2 korrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

PUBLISERINGSETIKK

Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE).

FORFATTEREKSEMPLARER

Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet og en PDF-fil av artikkelen.

Sist publiserte tidsskrifter

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon