Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Arbeidsrett
{{article.articleTitle}}
{{article.articleSubTitle}}
Vitenskapelig publikasjon
av , & {{contributor.name}}
Publisert {{article.publishDate}} (Side {{article.pageFrom}}-{{article.pageTo}}) (Side {{article.pageFrom}})
Vis flere
Arbeidsrett publiserer fagartikler, analyser, kommentarer og debatt om arbeidsrettslige spørsmål.

Tidsskriftet vektlegger fagartikler med analyser av arbeidsrettslige spørsmål, kommentarer til ny rettspraksis, og anmeldelse av arbeidsrettslig litteratur, men formidler også meningsytringer om aktuelle rettspolitiske spørsmål. Internasjonale arbeidsrettslige spørsmål hvor det EU/EØS-rettslige aspektet står sentralt, blir kommentert, og tidsskriftet publiserer jevnlig artikler fra de øvrige skandinaviske forskningsmiljøene.

Arbeidsrett retter seg først og fremst mot jurister, og er en viktig kilde for juridiske rådgivere, advokater og dommere.

INDEKSERING
Tidsskriftet er indeksert og søkbart i følgende baser:
 • Juridika
 • Rettsinfo.no
 • ERIH PLUS
 • SHERPA/RoMEO
 • Google Scholar
 • Primo Central Index (Ex Libris) / Oria
 • The Summon Service (ProQuest)
 • Ebsco Discovery Services
 • WorldCat Lokal (OCLC)
Tidsskriftet er godkjent som vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1 hos NSD – Norsk senter for forskningsdata (for Norge og Sverige), i Uddannelses- og Forskningsministeriets autorisasjonsliste for serier (Danmark) og i Publikationsforum (Finland).

Alt innhold i dette tidsskriftet eksporteres også til Portico, et arkiv som sikrer varig tilgang til digitale tidsskrifter, bøker og samlinger.

 
ANSVARLIG REDAKTØR
Tron Sundet, nestleder, Arbeidsretten

REDAKTØRER
Stein Evju, professor emeritus, Universitetet i Oslo
Andreas van den Heuvel, advokat, Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Marianne Jenum Hotvedt, førsteamanuensis, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
Margrethe Meder, advokat og avdelingsdirektør, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Tarjei Thorkildsen, advokat, Advokatfirmaet BAHR

REDAKSJONSSEKRETÆRER
Trygve Harlem Losnedahl, stipendiat, Institutt for sjørett, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Lasse Gommerud Våg, utreder, Høyesterett

REDAKSJONSRÅD
Alex Borch, advokat, Advokatfirmaet Hjort
Einar Engh, advokat, Advokatfirmaet Hjort
Imran Haider, advokat, Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Christopher Hansteen, advokat, Advokatfirmaet Hjort
Nina Kroken, advokat, COWI AS
Mona Næss, arbeids- og sosialråd, Den Norske Delegasjonen til EU
Alexander Næss Skjønberg, førsteamanuensis, Institutt for rettsvitenskap og styring, Handelshøyskolen BI
Terese Smith Ulseth, sekretariatsleder, Domstolkommisjonen
Eli Aasheim, advokat, Advokatfirmaet Wiersholm
Kurt Weltzien, advokat, Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)

KONTAKT
Arbeidsrett
c/o Tron Sundet
Arbeidsretten
Postboks 8015 Dep
0030 Oslo

 
Arbeidsrett er et abonnementsbasert tidsskrift som utgis under modellen grønn åpen tilgang (green open access). Det betyr at Universitetsforlaget tillater forfatter å arkivere sin artikkel i åpne institusjonelle arkiv (egenarkivering) eller på eget eller arbeidsgivers nettsted, i den versjon og det format som ble godkjent av tidsskriftets redaksjon (akseptert versjon), etter at artikkelen er publisert i tidsskriftet.

Forfatter kan ikke spre eller publisere den endelige versjonen. Forlaget oppfordrer imidlertid forfattere til å ta vare på akseptert versjon av artikkelen som ble sendt redaksjonen for publisering, da denne vil være nærmest opp til endelig versjon som publiseres på idunn.no. Forfattere som ønsker det, kan henvise til sin artikkel i endelig versjon ved å oppgi lenke til denne på Idunn.

Alt innhold i tidsskriftet publiseres i overenstemmelse med bestemmelser gjengitt i Avtale om normalkontrakt for faglitteratur i tidsskrift av 10. november 2010 mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses i sin helhet på NFFO

Artikler gjengitt i tidsskriftet vil i tillegg bli lagret og gjort tilgjengelig på Juridika, Universitetsforlagets digitale plattform for juridisk litteratur.

Når en artikkeltekst aksepteres for publisering av tidsskriftets redaksjon forutsettes følgende:
 • At forfatter aksepterer bestemmelsene i nevnte normalkontrakt
 • At forfatter er innforstått med at forlaget forvalter retten til offentliggjøring og spredning av artikkelen og at forlaget skal kontaktes før forfatter inngår avtale med tredjepart om tilleggspublisering
 • At forfatter ved tilleggspublisering gjør oppmerksom på hvor artikkelen opprinnelig er publisert, og i henhold til gjeldende praksis for kreditering
 
INNLEVERING AV MANUS
Manuskripter sendes til redaksjonssekretærene på e-post: Trygve Harlem Losnedahl (t.h.losnedahl @jus.uio.no) og Lasse Gommerud Våg (lgv@lundogco.no).

Manuskriptet skal være godt gjennomarbeidet og kontrollert før det sendes inn til redaksjonen. Arbeider som har vært trykket andre steder, vil ikke bli antatt.

Forfattere kan be om fagfellevurdering for å få en artikkel akseptert som vitenskapelig publikasjon. Se nærmere nedenfor om dette.

Før du sender inn ditt manuskript til redaksjonen, ber vi om at du leser forfatterveiledningen nøye. Kun manuskripter som følger format og innhold angitt nedenfor, vil bli vurdert. Merk at sammendraget skal skissere problemstilling, analysemetode og hovedresultater. Det bør helst brukes to og maksimum tre overskriftsnivåer i tillegg til tittel. Bruk kursiv og ikke fet skrift ved fremheving av viktig innhold.

Artiklene bør normalt ikke overstige 15 sider inkludert noter og referanser og skal leveres i Times New Roman 12 og halvannen linjeavstand. Det tilsvarer cirka 50 000 tegn med mellomrom. Manuskripter som ønskes fagfellevurdert, kan overstige 15 sider, men redaksjonen forbeholder seg å avvise bidrag som er for omfattende.

Artikkelen skal inkludere:
 • Tittel (kort og presis, det samme gjelder ev. undertittel)
 • Forfatteropplysninger: navn, akademisk grad/stilling/ institusjonstilknytning
 • Sammendrag (maks 800 tegn med mellomrom)
 • 3–5 nøkkelord (relevante og beskrivende for tematikken)
 • Fotnoter og referanser i henhold til denne veiledningen
Forfatter må også sende:
 • Forfatterens e-postadresse og vanlig postadresse
 • Opplysninger om eventuelle interessekonflikter ved publisering av artikkelen i tidsskriftet
MERK FØLGENDE:
 • Det er ikke anledning til å bruke stjernenote
 • Sitater skal ikke settes i kursiv, grafiske anførselstegn («») skal brukes, ev. blokksitat på lengre sitater. Enkle anførselstegn brukes ved sitater i sitat. Blokksitater rykkes inn – gjerne med en angivelse av hvor meget (0,75 eller 1 cm.).
 • Petitavsnitt skrives med Times New Roman 10 pkt. Petitavsnitt rykkes ikke inn, men sitater i petit rykkes inn på tilsvarende måte som i brødtekst.
 • På grunn av arbeidet med layout og ombrekking må forfatteren unngå komplisert oppsett av tekstelementene (faner, harde sider, osv.).
 • Alle forkortelser skal skrives fullt ut første gang de brukes, med mindre det er etablerte forkortelser som Rt., ARD, mfl., kr, mva., kg og liknende.
BOKANMELDELSER
Forfattere som skriver bokanmeldelser, skal som «overskrift» bruke en standard litteraturreferanse: Bokens forfatter(e), Bokens tittel og undertittel, utgave eller opplag. Utgivelsessted: forlag, og utgivelsesår, samt antall sider. ISBN-nummer kan tas med.

REFERANSESESYSTEM
Det vises i hovedsak til Universitetsforlagets Veiledning om henvisninger m.m. i juridiske tekster.

DOI-REFERANSER
Referansene skal alltid inkludere DOI (digital object identifier) for kilder som har dette. DOI skal være en klikkbar URL og plasseres til sist i referansen. Hvis du er usikker på hva DOI-koden til en referanse er, eller om en DOI-kode finnes, kan du gjøre et raskt søk etter tittel, forfatternavn osv. på https://search.crossref.org/.

Eksempel på plassering av DOI-kode: Alexander Næss Skjønberg, «Den alminnelige regelen om ettervirkning av tariffavtaler»», Arbeidsrett 2019, s. 18–38. https://doi.org/10.18261/issn.1504-3088-2019-01-02.

TABELLER, FIGURER OG ILLUSTRASJONER
Tabeller, figurer og illustrasjoner må være i god nok kvalitet for trykking, og forfatter må selv ha innhentet rettigheter til publisering i tidsskriftet. Forfatter må ev. oppgi navn på tegner eller rettighetshaver. Bilder og figurer leveres som egne filer, og må være tydelig merket med korrekt plassering i brødteksten. Tabeller må være «ekte» med redigerbare/stilbare rader og kolonner. Tabeller skal ligge i brødteksten. Figurer og illustrasjoner som er vektorisert, dvs. hvor det er benyttet et tegneprogram for å lage figurene (f.eks. Illustrator), bør leveres som egne filer i EPS eller PDF. Andre figurer og illustrasjoner som er punktgrafikk, leveres som JPEG, TIFF, GIF, PNG. Merk at vektoriserte figurer (f.eks. grafer) limt inn i Word som lavoppløst punktgrafikk, gir dårlig kvalitet på trykk. Fotografier må være minimum 300 DPI (og av en viss størrelse) og leveres som egne filer, hovedsakelig som JPEG, men TIFF, GIF og PNG kan også benyttes.

FAGFELLEVURDERING
Tidsskriftet praktiserer dobbelt-blind fagfellevurdering. Det betyr at både forfatter og fagfelle er anonyme for hverandre. Artikkelen blir i hovedsak vurdert av vitenskapelig redaktør og én eller to eksterne fagfeller med relevant fagkompetanse. Det er vitenskapelig redaktør som avgjør om artikkelen skal sendes til fagfellevurdering.

Forfattere som ønsker fagfellevurdering, må sende artikkelen i to versjoner. Én versjon med forfatterens navn, andre opplysninger og teksten, og én anonymisert versjon, der forfatternavn, forfatteromtale, adresser og alle eksplisitte selvreferanser er tatt bort. Når du viser til egen forskning i artikkel, sørg for at du skriver slik at du opprettholder anonymiteten. Det skal ikke komme frem av teksten at artikkelen bygger på egen forskning.

Ved omarbeiding, etter vurdering fra fagfelle, skal det angis hva som er endret og hvilke merknader som er fulgt opp. Der forfatter velger ikke å følge fagfellen, må det begrunnes.

Fagfellevurderte artikler merkes med «vitenskapelig publikasjon» på artikkelens førsteside og på Idunn.

PUBLISERINGSETIKK
Redaksjonen er opptatt av at det som publiseres i tidsskriftene, er av høy faglig kvalitet og følger internasjonale etiske standarder for vitenskapelig publisering. Tidsskriftet følger retningslinjene til Committee of Publication Ethics (COPE). Forfattere må gi beskjed til redaksjonen om mulige interessekonflikter også når det gjelder avviklede saker.

KORT OM PRODUKSJONSPROSESSEN
Når artikkelen er antatt for publisering, vil artikkelen bli språkvasket. Forfatter vil motta språkvasket artikkel for kontroll og godkjenning. Det er ikke anledning til å foreta større endringer som vil kreve ny vurdering fra redaksjonen på dette tidspunktet.

Språkvasket artikkel stiles i tråd med tidsskriftets mal og vil bli sendt til forfatter (førstekorrekturen) for endelig godkjenning. Tilføyelser og endringer i artikkelen må unngås. Direkte feil skal rettes, og mindre, nødvendige endringer av hensyn til senere tilkommet materiale kan foretas. Eventuelle merknader til førstekorrekturen sender forfatteren til redaksjonssekretæren senest innen tre arbeidsdager. Andrekorrekturen leses normalt kun av redaksjonen.

FORFATTEREKSEMPLARER
Forfattere mottar ett eksemplar av papirheftet og en PDF-fil av artikkelen etter at artikkelen er publisert.

Sist publiserte

Mest lest siste 30 dager

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon