Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Smittspridning och smittskydd i tandvården alltid aktuellt


Avdelningen för oral biologi, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige


Avdelningen för oral biologi, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige


Avdelningen för oral biologi, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet, Sverige

Corona-pandemin har gjort smittspridning och hygienfrågor högaktuella i våra dagar. Kunskaper om aktuella smittämnen och smittvägar är nödvändiga för att förstå bakgrunden till nya direktiv, rekommendationer och regler från myndigheter och regioner. Munnen innehåller 6 miljarder mikroorganismer, varav endast ett fåtal är patogener, som framför allt sprids via en aerosol vid tandbehandling. Detta är en speciell situation som tandvården måste kunna hantera. Det handlar alltså inte enbart om direkt kontaktsmitta utan också om indirekta smittvägar genom kontaminerade arbetskläder och utrustning i behandlingsrummet. Vi diskuterar i denna artikel hur epidemier och pandemier ställer nya krav på hygienvanor och vilka verktyg det finns för att bryta smittvägar inom tandvården. Smittspridning kan minimeras om ansvariga personer i myndigheter och tandvården inser att god hygien kräver resurser och att det oftast handlar om att tillämpa enkla rutiner.

Nyckelord: Pandemi, smittämnen, smittspridning, smittvägar, hygienrutiner, tandvård

The Corona pandemic has made the spread of infection and hygiene issues highly topical today. Knowledge of current infectious agents and transmission routes is necessary to understand the background to new directives, recommendations and rules from authorities and county councils. The mouth contains 6 billion microorganisms, of which only a few are pathogens, spread mainly via an aerosol during dental treatment. This is a special situation that dental care must be able to handle. It is thus not only about direct contact infection, but also about indirect routes of infection through contaminated work clothes and equipment in the treatment room. In this article, we discuss how epidemics and pandemics place new demands on hygiene habits and what tools are available to break down transmission routes in dentistry. Transmission routes can be minimized if responsible persons in authorities and dental care realize that good hygiene requires resources and that it is usually a matter of applying simple routines.

Keywords: Pandemics, infections, transmission routes, hygiene, dental care
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon