Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Forord
(side 3)
Artikel
(side 4-22)
av Jessica Neilands, Stig Edwardsson & Gunnel Svensäter
SammendragEngelsk sammendrag

Corona-pandemin har gjort smittspridning och hygienfrågor högaktuella i våra dagar. Kunskaper om aktuella smittämnen och smittvägar är nödvändiga för att förstå bakgrunden till nya direktiv, rekommendationer och regler från myndigheter och regioner. Munnen innehåller 6 miljarder mikroorganismer, varav endast ett fåtal är patogener, som framför allt sprids via en aerosol vid tandbehandling. Detta är en speciell situation som tandvården måste kunna hantera. Det handlar alltså inte enbart om direkt kontaktsmitta utan också om indirekta smittvägar genom kontaminerade arbetskläder och utrustning i behandlingsrummet. Vi diskuterar i denna artikel hur epidemier och pandemier ställer nya krav på hygienvanor och vilka verktyg det finns för att bryta smittvägar inom tandvården. Smittspridning kan minimeras om ansvariga personer i myndigheter och tandvården inser att god hygien kräver resurser och att det oftast handlar om att tillämpa enkla rutiner.

The Corona pandemic has made the spread of infection and hygiene issues highly topical today. Knowledge of current infectious agents and transmission routes is necessary to understand the background to new directives, recommendations and rules from authorities and county councils. The mouth contains 6 billion microorganisms, of which only a few are pathogens, spread mainly via an aerosol during dental treatment. This is a special situation that dental care must be able to handle. It is thus not only about direct contact infection, but also about indirect routes of infection through contaminated work clothes and equipment in the treatment room. In this article, we discuss how epidemics and pandemics place new demands on hygiene habits and what tools are available to break down transmission routes in dentistry. Transmission routes can be minimized if responsible persons in authorities and dental care realize that good hygiene requires resources and that it is usually a matter of applying simple routines.

(side 23-34)
av Inger Wårdh
SammendragEngelsk sammendrag

Livslängden ökar och flertalet äldre har kvar sina tänder med eller utan komplettering av fasta tandersättningar, långt upp i åren. Denna framgångssaga har dock en baksida. Om en äldre person drabbas av sjukdomar och funktionshinder, inte minst demens, glöms munnen ofta bort. Regelbunden tandvårdskontakt är viktig för att bevara den orala hälsan men upprätthålls inte detta, är förfallet snart ett faktum. För en del omsorgsberoende äldre har hemtandvård funnits vid svårigheter att ta sig till klinik men Corona-pandemin har nu hindrat detta. Särskilt drabbas omsorgsberoende äldre som bor kvar i sitt eget hem, en ökande grupp i samhället. Vi behöver hitta fungerande alternativ till tidigare arbetssätt. De äldre behöver regelbundna munhälsokontroller och vårdpersonalen behöver stöd av tandvårdspersonal i munvårdsarbetet. Det behövs ökad munhälsokunskap inom sjuk- och äldrevården samt ett välfungerande multiprofessionellt samarbete.

Life span is increasing and most elderly people keep their teeth with or without fixed tooth replacements, well into high age. However, this success story has its up- and downsides. If an elderly person suffers from diseases and disabilities, not least dementia, the mouth is often forgotten. Regular dental contact is important to uphold, but if not, oral decay soon becomes a fact. For some care-dependent elderly, domiciliary dental care has been an alternative to visit a clinic, but the Corona pandemic is an obstacle for this care model. Particularly affected are dependent elderly people who live in their own homes, an increasing group in society. We need to find workable replacement methods. The elderly must have regular oral health check-ups and the healthcare staff need support of dental professionals in their oral work. Increased oral health knowledge is needed as well as well-functioning multi-professional collaborations.

(side 35-48)
av Line Staun Larsen & Dorthe Arenholt Bindslev
SammendragEngelsk sammendrag

Materiale fra mange forskellige kilder indlejres i dental calculus. Calculus indeholder således et bredt spektrum af informationer, der kan relateres til levevis og helbredstilstand. Studier af arkæologisk human dental calculus har dannet grundlag for teorier om vore forfædres livsvilkår og udvikling, og analyse af calculus har de seneste år fået øget opmærksomhed i forbindelse med genomundersøgelser. I retspatologisk sammenhæng antyder nye studier, at analyse af human dental calculus kan bidrage væsentligt til kortlægning af kompleksiteten af et stofmisbrug.

Elements from a large number of sources are entrapped in the dental calculus. Calculus thus holds a broad spectrum of information related to lifestyle and health status. Studies of archeological dental calculus have presented new theories about the living conditions and development of ancient populations. Growing attention has in recent years been given to calculus as a source of genome information. Most recently, dental calculus was shown to present information about both previous and recent drug intake in drug abusers.

(side 49-70)
av Charlotta Pisinger
SammendragEngelsk sammendrag

E-cigaretten er et produkt, hvor en nikotinholdig væske opvarmes elektronisk, i stedet for at tobak forbrændes. Der foreligger efterhånden mange studier omkring helbredseffekter, men der mangler evidens om langtidseffekter. Studier, hvor forfatterne ikke har en interessekonflikt, indikerer/finder næsten altid helbredsskade. Der er fundet mange negative orale effekter ved brug af e-cigaretter. Tandlæger har en vigtig rolle i at identificere e-cigaretbrug og være opmærksomme på e-cigaretters skadelige virkninger. Rygere, der ønsker en oral sundhed, skal holde helt op med at ryge, ikke skifte til e-cigaretter. Evidensen peger desuden på helbredsskade på blandt andet lungerne og hjertekarsystemet. Stigende brug af e-cigaretter hos børn og unge (i nogle lande) er bekymrende, og der er sufficient evidens til at konkludere, at e-cigaretbrug øger risikoen for, at de begynder at ryge almindelige cigaretter. Ingen e-cigaretter er godkendt som rygestopmidler, og befolkningsbaserede studier indikerer, at de kan have modsat effekt, dvs. underminere rygestop. Potentielle helbredsgevinster ved skift fra almindelige cigaretter til e-cigaretter forsvinder ved samtidig rygning.

The e-cigarette is a product in which a nicotine-containing liquid is heated electronically, instead of burning tobacco. There are many studies on health effects, but there is a lack of evidence on long-term effects. Studies in which the authors do not have a conflict of interest almost always indicate/find health damage. Many negative oral effects to using e-cigarettes have been found. Dentists have an important role to play in identifying e-cigarette use and increasing the awareness of the harmful effects of e-cigarettes. Smokers who seek oral health should stop smoking altogether, not switch to e-cigarettes. The evidence also points to health damage to, among other things, the lungs and the cardiovascular system. Increasing use of e-cigarettes by children and adolescents (in some countries) is worrying, and there is sufficient evidence to conclude that e-cigarette use increases the risk of taking up regular cigarettes. No e-cigarettes are approved as a smoking cessation method, and population-based studies indicate that they may have the opposite effect, i.e. undermine smoking cessation. Potential health benefits of switching from regular cigarettes to e-cigarettes disappear with simultaneous smoking.

(side 71-90)
av Anne Marie Lynge Pedersen
SammendragEngelsk sammendrag

Burning mouth syndrome (BMS) er en orofacial smertetilstand, som er karakteriseret ved en vedvarende brændende fornemmelse i en i øvrigt normalt udseende mundslimhinde og uden påviselig lokal eller systemisk årsag. Ud over den brændende smerte er patienterne ofte generet af mundtørhed og smagsforstyrrelser. BMS rammer hovedsageligt peri- og postmenopausale kvinder. Ætiologien er endnu ukendt men antages at være multifaktoriel og involvere et samspil mellem endokrinologiske, neurofysiologiske og psykosociale faktorer. Flere studier tyder på, at BMS er en neuropatisk smertetilstand, der involverer perifere og/eller centrale neurogene smertemekanismer. Diagnostik og behandling er ofte kompleks og vanskelig og kræver interdisciplinært samarbejde. I denne artikel gennemgås forekomsten, symptombilledet, formodede ætiopatogenetiske mekanismer, diagnostik, herunder differentialdiagnostiske faktorer, samt behandlingsmuligheder.

Burning mouth syndrome (BMS) is an oro-facial pain condition characterized by a persistent burning sensation in an otherwise normal-appearing oral mucosa, and without an obvious local or systemic cause. In addition to the burning pain, patients often suffer from dry mouth and taste disturbances. BMS particularly affects peri- and postmenopausal women. The aetiology remains unknown, but is considered multifactorial involving an interplay between endocrinological, neurophysiological and psychological factors. Several recent studies suggest that BMS is a neuropathic pain condition involving peripheral and/or central neurogenic pain mechanisms. Diagnosis and treatment are often complex and difficult, and require interdisciplinary collaboration. This article reviews the incidence, symptomatology, putative aetiopathogenetic mechanisms, diagnostics, including differential diagnostic factors, and therapeutic options.

(side 91-112)
av Inge Fristad
SammendragEngelsk sammendrag

Dentinets sensitivitet har sin bakgrunn i den anatomiske organiseringen av tenners nerveforsyning. Tenner har en uvanlig rik sensorisk nerveforsyning, og i motsetning til andre vev i kroppen vil nesten alle nervesignaler som utgår fra tenner gi en smerterespons. Dentinhypersensitivitet utgjør et problem for mange pasienter, men også for tannleger kan smerter fra tenner være en diagnostisk utfordring. Denne oversikten beskriver det anatomiske grunnlaget for dentinets sensitivitet, og hvordan sentrale signalveier kan hemme eller forsterke en smerterespons utgående fra tenner. Videre omtales pulpatesting og hvordan en skal tolke svarene som disse testene gir. Til slutt diskuteres årsaker som ligger bak dentinets sensitivitet, og hvordan inflammatoriske forandringer i tenner kan endre smertebildet. Som klinikere må vi forholde oss til perifere og sentrale komponenter i nervesystemet når vi diagnostiserer og behandler tannsmerte. Basal kunnskap om hvert nivå vil derfor være viktig for å kunne forstå og gi riktig og effektiv smertekontroll.

The sensitivity of dentin is a consequence of the anatomical organization of nerves innervating teeth. Teeth have an extraordinary rich nerve supply, and compared to other tissues in the body, almost all nerve signals sent from teeth will result in a pain response. Dentin hypersensitivity may represent a problem for many patients, but pain from teeth may also represent a diagnostic challenge for dentists. This article gives an overview of the anatomical basis for the sensitivity of dentin, and central signaling pathways can suppress or increase a pain response from teeth. Further, pulp testing and interpretation of the results from such tests are discussed. Finally, the mechanisms behind dentin sensitivity and how inflammatory changes in the pulp may affect the pain experience are discussed. A basic knowledge about peripheral and central components in the signaling pathways from teeth is needed, both to understand and to provide proper and effective pain control.

(side 113-129)
av Richard Bengt Price & Ulla Pallesen
SammendragEngelsk sammendrag

Denne artikel beskriver de funktioner, der skal overvejes ved køb og brug af en lyspolymeriseringslampe. Effekten, lysets bølgelængder og betydning af afstand til plastmaterialet er ikke den samme for alle lamper. Billeder af lampers stråleprofiler viser, at brug af en enkelt gennemsnitlig irradians (lysstyrke eller lysintensitet) til at beskrive en lyspolymeriseringslampe kan være vildledende. Nogle lamper har ‘hot spots’ med høj irradians, så nogle områder modtager meget større og andre meget mindre lys, end den gennemsnitlige strålingseffekt antyder. Det kan føre til en ujævn polymerisering af plasten og kan også være farligt for blødtvæv. Artiklen beskriver, hvad klinikeren bør fokusere på ved valg af lyspolymeriseringslampe, samt på hvordan optimal lyspolymerisering udføres i mundhulen.

This article describes the features that should be considered when purchasing and then using a light-curing unit (LCU). The power output, wavelengths of light, and the effects of distance on the irradiance delivered to the resin are not the same from all LCUs. The beam profile images show that using a single averaged irradiance value to describe the LCU can be misleading. Some LCUs have ‘hot spots’ of high radiant exitance that are much greater, and some regions receive much less light than the averaged irradiance value would suggest. This may cure the resin unevenly and may also be dangerous to soft tissues. The article describes what clinicians should look for in a curing light and how to optimize their ability to correctly light cure resins in the mouth.

(side 130-147)
av Frode Staxrud
SammendragEngelsk sammendrag

Reparasjon av restaureringer i munnhulen har vært utført til alle tider, men har fått en større oppmerksomhet de seneste to til tre tiår, ikke minst takket være kompositter og adhesive teknikker. Oppmerksomheten rundt «Minimal Invasiv Tannpleie» har også spilt en viktig rolle. Restaureringer har etter hvert god holdbarhet, noe som gjør det verdifullt å ta vare på dem, og reparasjon av defekte fyllinger vil i tillegg øke levetiden betydelig. Dette anbefales av fagfolk over hele verden, og er implementert i utdanningen av nye tannleger i en rekke land.

Kompositter og bonding-systemer er sentrale i reparasjonsprosessene. I tillegg til dette trenger man en del andre teknikker avhengig av hvilket materiale som skal repareres. Denne artikkelen forsøker å fremme reparasjon som viktig behandlingsalternativ, og hvordan de forskjellige restaureringsmaterialene bør behandles.

Repair of dental restorations has always been performed, but has become increasingly more popular over the past decades, most likely due to modern composites and adhesive techniques. Focus on «Minimal Invasive Dentistry» has played a central part as well. Modern restorations have good longevity, which makes them worth good maintenance. Repair of defect restorations certainly increases their life in service substantially. Scholars around the world recommend repair, as it is taught at dental schools in many countries. Composites and bonding systems are central in the process of repair. In addition, different techniques are required depending on what material is in question. This article aims to promote repair as an important treatment alternative. It also deals with how different materials should be pre-treated.

(side 148-161)
av Ingvild J Brusevold, Tove I Wigen, Sadaf H Afzal & Anne B Skaare
SammendragEngelsk sammendrag

Emaljefeil kan ses som lokale eller generelle misfarginger, såkalte kvalitative defekter, eller som kvantitative defekter hvor emaljen er generelt tynn, manglende eller har furer, groper og ujevn struktur. Årsaker kan være lokale påvirkninger, generelle påvirkninger eller genetiske endringer. Lokale påvirkninger som tanntraumer i melketannsettet gir ofte emaljefeil i det permanente tannsettet. Generelle påvirkninger som alvorlig sykdom under tanndannelsen, D-vitaminmangel og forgiftninger kan gi ulike typer emaljefeil. Mutasjoner i spesifikke emaljegener eller andre gener som bidrar i embryogenese kan gi utviklingsforstyrrelser i tannemalje. Mange emaljefeil av typen MIH kan ikke forklares ved noen av de nevnte faktorene, og det forskes på andre hittil ukjente årsaksfaktorer.

Enamel defects can be seen as localised or general discolorations due to qualitative defects or quantitative defects appearing as thin, missing, pitted or grooved enamel. Etiologic factors can be local or general, acquired or genetic. Local factors such as dental trauma in the primary dentition often give enamel defects in the permanent dentition. General factors such as illness during enamel formation, vitamin D deficiency and toxic substances can cause enamel defects. Mutations in enamel specific genes or other embryonic genes can influence enamel development. Even though many mechanisms and etiologic factors are well known, several MIH-type enamel defects cannot be explained. Therefore, these mechanisms are still under research.

Læbe-ganespalte i et pædodontisk perspektiv
Tidlig kæbevækst, tandudvikling og tandsundhedsovervejelser hos børn
(side 162-172)
av Nuno Vibe Hermann
SammendragEngelsk sammendrag

Læbe-ganespalte (LGS) er den hyppigst forekommende ansigtsmisdannelse med en prævalens i Danmark på ca. 2 tilfælde pr 1.000 nyfødte. LGS klassificeres i undergrupper i forhold til deres oprindelse og placering (eks. isoleret læbespalte); ca. 1/3 af tilfældene er isoleret læbespalte, 1/3 er isoleret ganespalte, og 1/3 er kombineret læbe- og ganespalte. Danmark har Verdens ældste centraliserede og standardiserede gratis behandlingssystem for LGS-patienter, hvilket betyder høj og ensartet behandlingskvalitet samt unikke forskningsmuligheder inden for området. I det følgende beskrives og diskuteres de typiske ansigtstræk, den tidlige kæbevækst, samt påvirkningen af dentitionen, og almene tandsundheds overvejelser hos børnepatienten med LGS.

Cleft lip and palate (CLP) is the most common congenital malformation of the face (occurrence in Denmark 2:1000 newborns). The Danish Health Care has a longstanding tradition (since the 1930’s) for support of standardized and centralized, and free treatment for patients born with a cleft malformation. This is organized by the two cleft lip and palate centers in Denmark and the related university hospitals, and include all treatment related to the cleft condition such as e.g. plastic surgery, orthodontics, and speech training, whereas «ordinary» dental treatment is related to the patients «ordinary» dentist (in municipal pediatric or adult private dental care). The access of free care, a unique high standard of treatment, as well as a very homogenous population have resulted in exceptional possibilities for research in CLP in Denmark. This paper summarizes the treatment system, the most common cleft types, as well as the early development of the face and the plausible related disturbances in the dentition and challenges in oral health in children with cleft lip and palate.

(side 173-192)
av Peter B Stoustrup, Annelise Küseler & Louise Hauge Matzen
SammendragEngelsk sammendrag

Retention af overkæbens hjørnetænder forekommer hos 0,27-2,4 % af befolkningen. Rettidig diagnostik og intervention er vigtige faktorer for at opnå en god, langsigtet behandlingsprognose. Optimal diagnostik og behandlingsplanlægning beror på relevante, kliniske og radiologiske undersøgelsesmetoder. Radiologiske 3D undersøgelser baseret på Cone-beam CT (CBCT), anses for at give en bedre beskrivelse af retinerede hjørnetænders anatomi, beliggenhed, samt eventuelle patologiske forhold på omkringliggende strukturer (fx eksterne rodresorption), sammenlignet med 2D billeder. På trods af disse egenskaber indikerer litteraturen, at rutinemæssig CBCT radiologi som supplement til en 2D radiologisk undersøgelse oftest ikke giver anledning til en signifikant ændring i behandlingsplanlægningen af retinerede maxillære hjørnetænder. Dette skal sammenholdes med en større økonomisk udgift ved rutinemæssig brug af supplerende 3D radiologi samt en større grad af røntgenstråling til den enkelte patient, hvilket er specielt kritisk for børn og unge i vækst.

Impaction of the maxillary canine has a population-based prevalence of 0.27-2.4%. Timely diagnosis and intervention are important factors in order to achieve a good long-term prognosis. Optimal treatment planning is based on relevant information from clinical and radiological examination methods. 3D radiological examination based on cone-beam CT provides a superior information about the canine anatomy, canine position, and the presence of pathological changes in the adjacent teeth (e.g. root resorption), when compared to 2D radiological examinations. However, despite these beneficial properties, research has suggested that routine CBCT radiology, in addition to a 2D radiological examination, seldom leads to a significant change in the treatment planning of impacted maxillary canines. The decision whether to use supplement CBCT examination should account for the financial costs and extra radiation dose to the patient, which is particularly critical for children and adolescents in growth.

(side 193-206)
av Louise Hermann Poulsen, Ann Wenzel & Louise Hauge Matzen
SammendragEngelsk sammendrag

Diagnostik af patologiske forandringer såsom marginalt knogletab, ekstern rodresorption og cystedannelse i relation til retinerede 3. molarer i overkæben kræver røntgenundersøgelse af området. Ligeledes bør der foretages røntgenoptagelse forud for fjernelse af en 3. molar. Panoramaoptagelse er på nuværende tidspunkt den foretrukne røntgenmetode til undersøgelse af retinerede 3. molarer. Cone beam computed tomography (3D, CBCT) kan være relevant ved mistanke om patologiske forandringer såsom ekstern rodresorption af 2. molaren. Resorption af 2. molaren forårsaget af 3. molaren kan være vanskeligt at diagnosticere på 2D-røntgen. CBCT kan i højere grad end panorama klarlægge udstrækning og sværhedsgrad af resorption af 2. molaren. CBCT kan derfor potentielt have indflydelse på valg af behandling af 2. og 3. molaren. Der findes på nuværende tidspunkt ingen guidelines for, hvornår CBCT er indiceret før behandling af en 3. molar i overkæben.

Assessment of pathological changes such as marginal bone loss, external root resorption and cysts related to maxillary 3rd molars demands a radiologic examination of the area. Prior to removal of a 3rd molar, a radiographic examination should be performed. Panoramic imaging is the first choice radiographic method when assessing impacted 3rd molars. Cone beam computed tomography (3D, CBCT) may be relevant when pathological changes such as external root resorption of the 2nd molar is suspected. External root resorption of the 2nd molar caused by the 3rd molar is not easily observed in a 2D image. CBCT is able to clarify the extent and severity of external root resorption to a greater extent than panoramic imaging, and CBCT may therefore affect the treatment choice for the 2nd and 3rd molar. Currently, no guidelines exist regarding when a CBCT is indicated before treatment of a maxillary 3rd molar.

(side 207-218)
av Lillemor Dimberg & Sofia Petrén
SammendragEngelsk sammendrag

Bettavvikelser är så pass vanligt att ca 70 % av alla i en barn-och ungdomspopulation har en eller flera bettavvikelser. Detta innebär att det snarare är ett normaltillstånd än en avvikelse. Att bettavvikelser i den estetiska zonen kan påverka den självupplevda livskvaliteten hos barn och ungdomar finns det hög evidens för. Dock är livskvalitet ett komplext begrepp och kan se olika ut i olika åldrar och i vilket sammanhang individen befinner sig i. Om ortodontibehandling förbättrar livskvaliteten eller ej har vi inget entydigt svar på. Då det är ett divergerande material i de studier som finns är det svårt att finna en hög evidens för dessa samband. Variabler som självkänsla och socioekonomisk nivå har sannolikt en inverkan på livskvaliteten men sambanden där är inte entydiga och fullständigt utredda så mer forskning krävs innan vi har ett nyanserat svar på hur sambanden ser ut.

Dentoalveolar deviations are present in 70% of a child and adolescent population. Thus, these ”deviations” are rather a normal condition. There is a high level of evidence that dentoalveolar deviations in the aesthetic zone may have an impact on the quality of life among children and adolescents. However, quality of life is a complex concept and may differ depending on age and context for the individual. There is no clear answer to whether orthodontic treatment may enhance the quality of life, the studies performed are to divergent with regards to materials. Variables such as self-esteem and socioeconomic level may have an impact on quality of life but the connections are not clear and more research in this field is needed.

2021, årgang 46

www.idunn.no/aktuel_nordisk_odontologi

Redaktør

Palle Holmstrup – København

Redaksjonssekretær

Maria Julie Kvetny – København

Redaksjon

Aida Mulic (Oslo)

Gunilla Klingberg, professor och dekan, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet

Anne Marie Lynge Pedersen (København)

Gunilla Klingberg (Malmø)

Lise-Lotte Kirkevang (Aarhus)

Ulla Pallesen (København)

Sats: Type-it AS

ISSN online: 2058-7538

DOI: 10.18261/issn.2058-7538

© Universitetsforlaget 2021 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon