Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Forord
(side 5)
av Palle Holmstrup
Moderne mikrobiologisk diagnostik
Har tandlæger brug for det?
(side 6-16)
av Mogens Kilian
SammendragEngelsk sammendrag

Mikrobiologisk diagnostik er et vigtigt element i behandlingen af infektionssygdomme dels for at sikre optimal behandling og dels for at reducere overforbruget af antibiotika. Der er almindelig enighed om, at de orale sygdomme caries, parodontitis og candidiasis skyldes mikroorganismer i mundhulen, men med en enkelte undtagelse er der ingen evidens for, at der er tale om egentlige infektionssygdomme, dvs. sygdomme som smitter fra patient til patient. Artiklen diskuterer, hvorvidt nye metoder til kortlægning af den orale mikrobiota og dens aktiviteter i fremtiden kan appliceres i klinisk odontologi.

Microbiological diagnostics are an important element in the treatment of infectious diseases partly to ensure optimal treatment and partly to reduce the overuse of antibiotics. There is general agreement that the oral diseases caries, periodontitis and candidiasis are caused by microorganisms in the oral cavity, but with a single exception there is no evidence that these are actual infectious diseases, i.e. diseases that transmit from patient to patient. The article discusses whether new methods for mapping the oral microbiota and its activities in the future may be applied in clinical dentistry.

(side 17-30)
av Anne Birkeholm Jensen, Flemming Isidor, Niels Nørskov-Lauritsen & Dorte Haubek
SammendragEngelsk sammendrag

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans) er en oral mikroorganisme, der er forbundet med udviklingen af parodontitis hos unge. På trods af et øget fokus på ændringer af biofilmens sammensætning og værtsorganismens status i forhold til parodontitis-patogenesen synes nogle mikroorganismer fortsat at spille en større rolle end andre. Studier har vist, at bærere af den høj-leukotoksiske JP2 genotype af A. actinomycetemcomitans har betydeligt øget risiko for at udvikle parodontalt fæstetab sammenlignet med individer, der ikke bærer denne genotype. A. actinomycetemcomitans, og i særdeleshed JP2 genotypen, kan derfor anses for at være en af de mere patogene orale bakteriearter. Man har i lang tid troet, at JP2 genotypen kun fandtes hos individer med nordvest-afrikansk oprindelse. Men formentlig grundet human migration og globalisering er det nu også muligt at finde bærere af JP2 genotypen af A. actinomycetemcomitans blandt kaukasiere i de nordiske lande, dog i en langt mindre grad.

Aggregatibacter actinomycetemcomitans (A. actinomycetemcomitans) is an oral microorganism associated with periodontitis in young individuals. Although dysbiosis, i.e. microbial imbalance of the biofilm and host-related factors, are implicated in the etiology of periodontitis, some microorganisms are believed to play a greater role than others in the pathogenesis of periodontitis. Studies have shown that carriers of the JP2 genotype of A. actinomycetemcomitans have a significantly increased risk of developing periodontal attachment loss in young individuals compared with individuals who do not carry the JP2 genotype. Therefore, the JP2 genotype of A. actinomycetemcomitans is considered a Keystone Pathogen in periodontitis. For many years, the JP2 genotype of A. actinomycetemcomitans was only found in individuals originating from North West Africa. Probably due to human migration and globalization, the JP2 genotype of A. actinomycetemcomitans is now also found among Caucasians living in the Nordic countries, although to a much lower extent.

Kvinnor och parodontala förhållanden
(hormonella aspekter, benskörhet-osteoporos samt behandling)
(side 31-49)
av G. Rutger Persson
SammendragEngelsk sammendrag

En genomgång av vetenskaplig evidens med fokus på gingivala och parodontala förhållanden med fokus på hormonella förhållanden och förändringar visade dels att fertil ålder och menopaus påverkar kliniska parodontala symptom. Data föreligger som kontrasterar tidigare perspektiv om gingival/parodontal inflammation och dess konsekvenser hos fertila kvinnor med cyklisk variation av kvinnliga könshormon. Förekomsten av kliniska tecken på gingival inflammation kan numera sättas i samband med ett genetiskt programmerat inflammatoriskt svar som är fokuserat på menstruation och graviditet. Omfattningen av kliniskt iakttagbar inflammation kan dessutom oftast förklaras med socio-ekonomiska och hygieniska förhållanden. Vetenskaplig evidens som kan bidra till att etablera principer för parodontal rutinbehandling av fertila kvinnor saknas. Ett etiologiskt samband mellan parodontit och komplikationer i samband med graviditet är oklart. Ett samband mellan parodontal sjukdom och en diagnos av osteoporos med risk för käkfraktur har däremot påvisats. Det etiologiska sambandet kan vara relaterat till försämrad sårläkning och osteoblast/osteoklast aktivitet som delvis styrs av fortlöpande reduktion av kvinnliga könshormoner. Rutinmässig parodontal behandling av kvinnor i menopaus har ringa/ingen effekt på progression av osteoporos. Däremot kan omfattande parodontit och tandförluster hos yngre kvinnor utgöra en riskindikator på framtida osteoporos.

An examination of scientific evidence with focus on gingival and periodontal conditions with focus on hormonal conditions and changes partly showed that fertile age and menopause have an effect on clinical periodontal symptoms. Data exists that contrast earlier perspectives regarding gingival/periodontal inflammation and its consequences in fertile women with cyclical variation of female sex hormones. The occurrence of clinical signs of gingival inflammation can now be associated with a genetically programmed inflammatory answer that is focused on menstruation and pregnancy. The inclusion of clinically observed inflammation can furthermore most often be explained by socio-economic and hygienic conditions. Scientific evidence that contribute to establish principles for periodontal routine treatment of fertile women is sought after. An aetiological connection between periodontitis and complications connected with pregnancy is unclear. The association between periodontal disease and a diagnosis of osteoporosis with risk of fracture has been demonstrated. The aetiological connection may be related to weakened wound healing and osteoclast/osteoblast activity that is in part controlled by a continuous reduction of female sex hormones. Treatment with bisphosphonate can be connected with risk of osteonecrosis. Routine periodontal treatment of women in their menopause has minor/no effect on the progression of osteoporosis. On the other hand, severe periodontitis and tooth loss in younger women may be a risk factor regarding future osteoporosis.

Medisinsk tannturisme
Kan behandling utenfor Norden medføre økt risiko for bærerskap og infeksjoner av antibiotikaresistente bakterier?
(side 50-62)
av Ørjan Olsvik, Urd Lilleng & Bodil Kristina Lund
SammendragEngelsk sammendrag

I de senere år har antibiotikaresistente bakterier blitt et økende medisinsk problem. Slike bakterier har smittet medisinske turister, og blitt bragt hjem til Norden. Det er beregnet at det i verden er nærmere 20 millioner pasienter som reiser internasjonalt, og at kostnadene er over 50 milliarder US dollar. I Europa er det pasienter som ønsker billig tannbehandling som utgjør hovedmengden av medisinske turister, og Ungarn og Polen er de prefererte land for odontologiske tjenester. Med disse landene er også høyt på listen over land i Europa som har høy grad av sykdomsfremkallende antibiotikaresistente bakterier, i Polen er 15 % av S. aureus MRSA og i Ungarn hele 22%. Dette i kontrast til de nordiske land som er blant de i Europa med lavest frekvens med patogene, antibiotikaresistente bakterier. De nordiske land har i 15 år testet helsearbeidere og pasienter som kommer fra sykehus utenfor Norden for MRSA – og det har gjort at Norden har få slike bakteriene i våre sykehus, fra 1–2,5 % av S. aureus er MRSA. Ettersom tannhelsepasienter ikke har vært inkludert i tidligere tiltak for beskyttelse av pasienter mot infeksjoner med resistente bakterier fra utlandet, er det grunn til se på odontologiske turistreiser til Ungarn og Polen som et potensielt problem. Norske helsemyndigheter har nå bedt også tannhelsepasienter om å avlyse planlagt behandling i utlandet, grunnet smittefare med resistente bakterier.

Infections with antibiotic resistant bacteria have during the last 20 years become an increasing medical problem. Medical tourism has developed into a great marked; 20 million patients yearly to a cost of 50 billion US dollars. Dental tourists who want cheap dental services constitutes most of medical tourism in Europe, and Poland and Hungary are among the most frequently visited countries by European dental patients. However, Poland and Hungary have very high levels of antibiotic resistant bacteria, compared to the Nordic countries, who are among those with lowest frequency of antibiotic resistant infectious bacteria. One important factor has been a common Nordic effort to protect our hospitals by having a mandatory MRSA testing of health workers and patients coming from hospitals outside of the Nordic countries; from 1–2,5 % of S. aureus strains are MRSA in The Nordic, compared to Poland 15 % and Hungary 22%. Dental patients and health workers have not been included in this 15-year old program. As antibiotic resistance is becoming an increasing medical problem, we probably should regard dental tourism to Poland and Hungary as a potential problem. Norwegian health authorities did this summer issue a warning recommending medical and dental patients to cancel planned treatment outside the Nordic countries due to risk of becoming infected with antibiotic resistant bacteria.

(side 63-75)
av Stefan Renvert
SammendragEngelsk sammendrag

Dålig andedräkt eller halitosis och är ett underskattat problem inom tandvården trots att ungefär 30 % av den vuxna befolkningen har problem med dålig andedräkt som påverkar både deras psykologiska och sociala liv. För tandvårdspersonal är det viktigt att skilja mellan intra-oral och extra-oral halitosis. Cirka 85 % av det som upplevs som dålig andedräkt kommer från munhålan (intra-oral halitosis).  Anaeroba mikroorganismers nedbrytning av proteiner från födoämnesrester, saliv, plaque och epitelceller resulterar i att det bildas flyktiga svavelinnehållande gaser som är den huvudsakliga anledningen till intra-oral halitosis. Tungbeläggningar, dålig munhygien, gingivit, mukosit, parodontit, peri-implantit och muntorrhet har betydelse för uppkomsten av intra-oral halitosis. Det vanligaste sättet för att diagnosticera intra-oral halitosis är att använda en subjektiv bedömning av individens utandningsluft (organoleptiska metoden). Patienten stänger munnen i en cirka minut och blåser sedan långsamt ut luften som finns i munhålan. Undersökaren luktar på den på den utblåsta luften och bedömer graden av dålig andedräkt. Intra-oral halitosis behandlas så att den totala bakteriemängden i munhålan reduceras. Det innebär att gingivit /parodontit skall behandlas och kontrolleras. Om patienten har omfattande beläggningar på tungan bör användning av en tungskrapa rekommenderas. Har patienten problem med intra-oral halitosis trots en förbättrad munhälsa kan ett munsköljmedel som är baserat på Zink rekommenderas som en tilläggsbehandling. Om patienten har extra-oral halitosis skall patienten remitteras till en öron-näs- och halsläkare för medicinsk utredning och om det rör sig om pseudohalitosis skall patienten remitteras till en psykolog för vidare handläggning.

Bad breath or halitosis affects approximately 30% of the adult population and is an underestimated problem in dental practice. Halitosis may result in psychological consequences affecting the patients’ social life. For the dental care provider, it is important to differentiate between intra- and extra-oral halitosis. Approximately 85 % of halitosis cases originate within the oral cavity (intra-oral halitosis). Intra-oral halitosis is caused by volatile Sulphur compounds (VSC´s) produced by anaerobic microorganisms. Tongue coating, gingivitis and periodontitis are considered main reasons of intraoral halitosis. To diagnose if the patient has intra-oral halitosis the organoleptic method is considered the gold standard. After closing their mouth for 1 minute to concentrate the odour, the patient exhales through the mouth and breath odour can be evaluated. Treatment of intra-oral halitosis aim to rebalance the biofilm in the oral cavity. Periodontal treatment and improving the oral health including the use of a tongue scraper are often effective in reducing intra-oral halitosis. If intra-oral halitosis persists after improving the oral health and after periodontal treatment, an active zinc-based mouth rinse can be introduced as a co-treatment. Patients with extra-oral halitosis should be referred to an ENT specialist and patients suffering from halitophobia should be referred to a psychiatrist.

(side 76-89)
av Aron Naimi-Akbar & Birgitta Häggman- Henrikson
SammendragEngelsk sammendrag

Evidensbaserad vård innebär att det kliniska beslutsfattandet ska grundas på vårdgivarens beprövade kliniska erfarenhet, patientens önskemål, och bästa tillgängliga vetenskapliga grund. Som vårdgivare är det omöjligt att överblicka den ständigt ökande forskningsproduktionen. Med hjälp av olika exempel förklaras några grundläggande epidemiologiska begrepp och koncept som exponering, utfall, förväxlingsfaktorer och bias. Artikeln synliggör svårigheter med tolkning av forskningsrapporter. I Norden finns flera statliga myndigheter som arbetar med systematiska översikter och Health Technology Assessment, HTA-rapporter. Den typen av sammanställningar och rapporter kan utgöra ett värdefullt stöd för enskilda vårdgivare och även för beslutsfattare i sjukvården. Artikeln ger även några olika perspektiv på problem som HTA och evidensbaserad medicin är behäftade med.

Evidence-based health care means that clinical decision-making must be based on the clinician's experience, the patient's requests, and the best available scientific evidence. As a health care professional, it is impossible to follow the ever-increasing research published. Using examples, some basic epidemiological concepts such as exposure, outcome, confounding factors and bias are explained. The article highlights difficulties in interpreting research. There are several government agencies in the Nordic countries that work with systematic reviews and Health Technology Assessment, HTA reports. These reports can provide valuable support for individual healthcare providers and also for decision-makers in health care. The current article also provides some different perspectives on problems that HTA and evidence-based medicine are dealing with.

(side 90-104)
av Esben Boeskov Øzhayat & Kasper Rosing
SammendragEngelsk sammendrag

Evidens-baseret tandpleje førende til optimal tandpleje er ikke altid mulig at opnå. Studier har vist stor variation i tandplejetilbud, og at alle patienter ikke modtager tandpleje i overensstemmelse med nyeste evidens. Løsninger på dette komplekse problem er multifacetterede, men den enkelte tandplejeprofessionelle kan gøre noget for at imødekomme problemet. Kontinuerlig opdatering af den faglige viden via relevante kvalitetscirkeldiskussioner kan være en vej til at sikre mere ensartet og god tandpleje. Yderligere kan kendskab til kognitiv bias, der er en del af normale beslutningsprocesser, medvirke til at træffe mere rationelle beslutninger. Endelig kan viden om og udvikling af færdigheder i effektiv og involverende kommunikation samt evt. brug af beslutningsstøtteværktøjer også medvirke til, at tandplejetilbuddet i højere grad tilpasses den enkelte patients behov i overensstemmelse med god evidens-baseret tandpleje.

Evidence-based dental care leading to optimal dental care is not always achievable. Studies have revealed that variations in dental care delivery exist and that not all patients receive dental care in accordance with the latest evidence. Solutions to this complex problem are multifaceted but each individual dental care professional can do something to address the problem. Continuous updating of one’s professional knowledge through relevant quality circle discussions can be one way to ensure a more uniform and better dental care. Furthermore, knowledge of cognitive biases that are part of normal decision making can be an important first step towards more rational decisions. Finally, knowledge about and development of skills in effective and involving communication and use of decision aids can reduce variations in dental care delivery and secure dental care better tailored to individual patient needs, in accordance with good evidence-based dental care.

(side 105-118)
av Sivakami Rethnam Haug
SammendragEngelsk sammendrag

Den primære funksjonen til rotkanalfiler er å navigere, rense og forme rotkanalsystemet. En av de mest frustrerende hendelsene ved rotkanalbehandling er å knekke en fil. Fraktureringsmodus for filer kan klassifiseres i to typer: tretthetsbrudd og vridningsbrudd. Maskinelle filer knekker hyppigere enn håndfiler. De fleste filfrakturer er på mesial- og mesio-bukkalkanalen, kanaler med sterk kurvatur, liten krumningsradius og i apikaldelen av rotkanalen. Det er nylig vist at filfraktur forekommer i kasuser som tilhører en høy kategori av vanskelighetsgrad. Forutsigbare faktorer for filfraktur er andremolar, tenner med ekstrem eller S-formet krumning og tenner med røntgenologisk ubetydelig kanalbane. Preoperativ vanskelighetsvurdering, å følge produsentens instruksjoner, etablere glidesti, respektere den apikale tredjedel av rotkanalen og engangs bruk av alle filer kan redusere forekomst av filfraktur.

The primary function of a file is negotiation, cleaning and shaping of the root canal system. One of the most undesirable endodontic mishaps is instrument separation or file fracture. Endodontic files fracture due to cyclic fatigue and torsional failure. Engine-driven files fracture more frequently than hand files. Files fracture frequently in the mesial and mesio-buccal canals, canals with large angle and small radius of curvature and in the apical third of the root canal. Instrument separation occurs in teeth in the high difficulty category. Predicting factors for instrument separation are second molars, teeth with extreme or S-shaped curvature and teeth with radiographically indistinct canal path. Pre-operative case evaluation, adhering to manufacturer’s instructions, establishing glide-path, respecting the apical third of the root canal and discarding files after single usage can reduce occurence of file separation.

(side 119-132)
av Lise-Lotte Kirkevang, Julie Suhr Villefrance & Louise Hauge Matzen
SammendragEngelsk sammendrag

Ekstern cervikal resorption initieres eksternt på rodoverfladen, under kontaktepitelet. Herfra ses invasion af dentinen i både koronal og apikal retning. Resorptionsprocessen vil kun i nogle tilfælde, og først senere i forløbet, eventuelt involvere pulpa. Oftest oplever patienten ingen, eller kun få symptomer, derfor diagnosticeres en ekstern cervikal resorption oftest tilfældigt på røntgenbilleder, der er taget af andre årsager. Man har i dag forskellige radiologiske metoder, hvor især cone beam computed tomography (CBCT, 3D radiologi) kan fremhæves som en avanceret metode, der kan supplere den traditionelle 2D diagnostik med værdifuld information om resorptionens omfang, udbredelse og placering af overfladebrud. Den primære behandling af ekstern cervikal resorption er fjernelse af det resorptive væv og aflukning af overfladebruddet. Den primære behandling suppleres ofte med en rodbehandling, for bedre at kunne fjerne al det resorptive væv. Ved meget omfattende cervikale resorptioner, er prognosen for behandling dårlig.

External cervical resorption is initiated externally, as the name indicates, and then it invades the dentin coronally and apically, and only late in the process the pulp may get involved. It is most often without symptoms or clinical manifestation and often detected in radiographs taken for other purposes. Different radiographic methods are available and cone beam computed tomography (CBCT, 3D radiography) is an advanced method that provide additional information relevant for diagnosing and treatment planning of external cervical resorption, compared to traditional 2D methods. The primary treatment is removal of the resorptive tissues and filling of the surface defect, further endodontic treatment may be necessary to provide access for removal of the all the resorptive tissue. In cases with severe external cervical resorption the prognosis of treatment of the involved tooth is poor, why no treatment is recommended.

(side 133-146)
av Torgils Lægreid, Tom Paulseth & Arne Lund
SammendragEngelsk sammendrag

Med effektive bindingssystemer til tannvev har resinbasert kompositt blitt et dominerende direkte restaureringsmateriale med bredt indikasjonsområde. Den kliniske holdbarheten er godt dokumentert, og i Skandinavia har man de siste årene også sett en økende bruk av kompositt ved restaurering av større kaviteter. Nøyaktighet i alle prosedyreledd er en forutsetning for å oppnå en komposittrestaurering av god kvalitet og holdbarhet. Nøkkelord er fuktighetskontroll, stabilt passivt matrisesystem og god adaptasjon mellom fyllingsmaterialet og tannsubstansen. I tillegg til materialer med ulike egenskaper finnes det mange gode kliniske hjelpemidler og teknikker for å oppnå gode resultater.

Together with effective dental adhesive systems resin-based composites have been a predominant restorative material with a broad indication area. The clinical longevity is well documented, and the use of composite in extensive cavities has increased. Accuracy in the restorative procedure is a prerequisite to achieve a restoration of good quality and longevity. Of special importance are moisture control, a passive and stable matrix system, and adaptation between the restorative material and the tooth substance. In addition to materials with different characteristics, there are clinical equipment and techniques available to achieve good results.

(side 147-152)
av Pekka Vallittu
SammendragEngelsk sammendrag

Ordet ”bioaktivitet” har många betydelser, men inom biomaterialvetenskapen har det en uttrycklig betydelse av en egenskap som är en materialyta som är mineraliserad och fäst vid vävnaden. Inom tandvård har ordet ingen allmänt accepterad betydelse och därför har ordet börjat användas i många sammanhang . Detta har till och med lett till situationer där tandvårdspersonal har blivit vilseledda på grund av starka kommersiella intressen dvs. företag som tillverkar tandmaterial. Den här artikeln beskriver vilka de många betydelserna av ordet ”bioaktivitet” är och vilka av dessa som kan användas i samband med tandvård, i synnerhet restaurerande tandvård.

Word ”bioactivity” has many meanings but in the biomaterial science it has explicit meaning of a property to be a material surface which is mineralized and being attached to the tissue. In dentistry, the there is no generally accepted meaning to the word and therefore the word has started to be used in in many occasions. This has lead even to situations where dental professionals has been misled due to strong commercial interests be dental materials producing companies. This article describes what are many meanings of the word ”bioactivity” and which of those could be used in the context of dentistry, especially restorative dentistry.

(side 153-165)
av Tord Hamran & Vaska Vandevska-Radunovic
SammendragEngelsk sammendrag

Skinner har vært brukt lenge innen tannregulering. De første skinnene ble lansert tidlig på 1900-tallet, og i dag er det et svært vanlig behandlingsmiddel innen kjeveortopedi. Materialene som har blitt brukt, har endret seg mye, og i dag er de mest brukte materialene varianter av polyetylen, polypropylene og polyuretan. Tidligere ble skinner mest brukt for å retinere tannstillingen etter aktiv kjeveortopedisk behandling, mens bruken har endret seg til å inkludere aktiv tannforflytning de siste ti årene. Teknologisk utvikling innen 3D-skanning og skriving har særlig bidratt til denne utviklingen, og nyutvikling skjer stadig raskere. Det er få direkte problemer og bivirkninger knyttet til bruk av skinner, men den økende bruken av plastmaterialer har mulig negativ innvirkning på så vel individer som miljø.

Vacuum formed retainers (VFRs) have been used for a long time in orthodontic treatment. The first retainers developed in the early 1900’s, although they were not vacuum formed. VFRs were introduced in the 1970’s and today they are commonly used in orthodontics. The materials used to produce the retainers have changed over the years, and today the most widely used materials are variants of polyethylene, polypropylene and polyurethane. Initially the VFRs were mostly used for retaining the teeth following orthodontic treatment, but the use of VFRs for active orthodontic treatment has increased rapidly in the last decade. Technological developments within 3D scanning and printing have particularly contributed to this development. There are few direct problems and side effects associated with the use of VFRs, but the increasing use of plastic materials has a potentially negative impact on both individuals and the environment.

(side 166-178)
av Ragnar Bjering & Vaska Vandevska-Radunovic
SammendragEngelsk sammendrag

I dette korte litteratursammendraget oppsummeres stabiliteten av kjeveortopedisk behandling. Målt med PAR-indeksen viser litteraturen at okklusjonen i stor grad kan være stabil på lang sikt. Fem til ti år etter behandling er den prosentvise forbedringen rapportert til å være mellom 56 % og 82 %. Minst ti år etter behandling har resultatet sunket noe, til 49–79 %. Langtidsutfallet er ikke bare et spørsmål om retensjon, men er i høy grad også knyttet til behandlingens kvalitet og vekstforandringer. Langtidsforandringer er mer uttalt i underkjeve front enn i overkjeven, og årsaker til dette belyses. For å forhindre residiv er retensjon nødvendig, men hvor lenge retainere skal brukes, finnes det ingen fastlagte retningslinjer for. Da bruk av limte retainere over lang tid kan ha uønskede effekter på tannhelsen, er det viktig med mer forskning for å kunne finne skjæringspunktet mellom god stabilitet og liten risiko for bieffekter.

This short review discusses long-term stability of orthodontic treatment. 5–10 years posttreatment stability of occlusion is reported to be 56–82 %, as measured by the PAR Index improvement method. At least 10 years posttreatment the results are somewhat lower, 49–79 %. Satisfactory long-term outcome is not merely a matter of retention, it is to a large degree dependent upon the quality of treatment and physiological growth changes. Regarding the anterior alignment, long-term changes are often more pronounced in the mandible compared to maxilla, and reasons for this are pointed out. Even though retention is necessary to prevent relapse, there are no clear guidelines regarding retention time. Long-term use of fixed retainers may cause adverse effects on dental health. More research is needed to determine the balance point between good stability of treatment and low risk of side effects.

(side 179-193)
av Merete Bakke, Børge Hede & Merete Karlsborg
SammendragEngelsk sammendrag

Neurodegenerativ sygdom er en paraplybetegnelse for en række lidelser, der påvirker neuroner i centralnervesystemet. Alzheimers sygdom og Parkinsons sygdom er de mest almindelige. Den gradvise og oftest langsomme nedbrydning af hjernen og dens funktioner medfører forskellige symptomer. Ved Alzheimers sygdom er hukommelsesbesvær og personlighed- og adfærdsændringer mest fremtrædende og ved Parkinsons sygdom bevægelsesbesvær. Det er vigtigt, at man som tandlæge er opmærksom på, at der er tale om langvarige og stadigt progredierende lidelser, og at de kognitive tab og hæmningen af den orofaciale funktion kun bliver alvorligere med tiden. Som konsekvens sker der en betydelig forringelse af den orale sundhed. Behandlingen kræver særlig indsigt og skal tilpasses det individuelle sygdomsforløb, hvor der efterhånden kræves mere hjælp til daglig mundhygiejne og mere radikale behandlingstiltag. Samarbejde med patientens læge og pårørende er væsentligt for indsigt i patienternes situation og aktuelle sygdomsstatus og medicin for at planlægge og give bedst mulig tandlægelig behandling.

Neurodegenerative disease is an umbrella term for a number of disorders affecting neurons in the central nervous system. Alzheimer's disease and Parkinson's disease are the most common. The gradual and often slow degradation of the brain and its functions cause various symptoms. In Alzheimer's disease, memory difficulties and personality and behavioral changes are the most prominent traits and in Parkinson's disease difficulties in movement. It is important that the dentist is aware that they are long-term, progressive disorders, and that cognitive losses and the inhibition of orofacial function only become more severe over time. Consequently, there is a significant deterioration of oral health. The treatment requires special insight and needs to be adapted to the individual disease course, where gradually more assistance for the daily oral hygiene and more radical treatment measures are required. Collaboration with the patient's doctor and relatives is essential for insight into the patients' situation and current disease status and medication to plan and provide the best possible dental treatment.

Whiplash och käkbesvär
Temporomandibular dysfunktion 
(side 194-205)
av Ewa Lampa & Birgitta Häggman-Henrikson
SammendragEngelsk sammendrag

Ungefär var 10:e individ har långvarig smärta och funktionsstörning i käksystemet, Temporomandibulär dysfunktion (TMD). Käk- och nackregionerna har en nära anatomisk och funktionell koppling. Detta kan vara en förklaring till att whiplashtrauma, kan orsaka smärta och funktionsstörning inte bara i nacken utan även i käk-ansiktsregionen. Käkbesvär efter whiplashtrauma har främst ansetts vara något som utvecklas med tiden. Nya studier visar dock att orofacial smärta kan vara vanligt redan tidigt efter traumat och dessutom ofta kvarstå och blir kronisk. Inom tandvården är det därför viktigt att tidigt identifiera och omhänderta dessa individer. När smärtan är långvarig eller utbredd i kroppen är det viktigt att göra en helhetsbedömning av patienten, och vid behov remittera patienten för ett multidisciplinärt omhändertagande.

One in ten individuals have long-term pain and dysfunction in the jaw system, Temporomandibular disorders (TMD). The jaw and neck regions have a close anatomical and functional relationship. This may be an explanation why whiplash trauma can cause pain and dysfunction not only in the neck but also in the jaw-face region. TMD after whiplash trauma have been considered to develop over time. Instead, new studies show that pain in the orofacial region can be common already early after a neck trauma and in addition, the pain often remains and becomes chronic. In dentistry it is therefore important to identify and examine these individuals early. When the pain is longstanding or widespread in the body, it is important to make an overall assessment of the patient, and if necessary, refer the patient for multidisciplinary care.

(side 206-224)
av Marie-Louise Milvang Nørregaard & Line Staun Larsen
SammendragEngelsk sammendrag

Forfatterne opfordrer til non-operativ behandling af caries i det primære tandsæt ved hjælp af tidlig diagnostik og samarbejde med forældrene, herunder en grundig risikovurdering. Barnet er afhængig af forældrenes viden og kompetencer til at tage ansvar for både kost- og drikkevaner samt grundlægge hensigtsmæssige tandbørstevaner. Forskellige ’værktøjer’ til non-operativ og operativ behandling af aktiv caries gennemgås, herunder minimalt invasive restaureringsmetoder. Forfatterne forsøger at gøre op med opfattelsen af, at enkelte behandlinger er mere legitime end andre med tanke på den tilgængelige evidens og det, vi ved om caries’ biologi i dag. Samme behandlingsstrategi kan ikke anvendes på alle børn; der opfordres til at tage et aktivt valg, hver gang et barn med caries behandles, og altid under hensyntagen til barnet.

The authors encourage using non-operative caries therapy when treating caries in the primary dentition, by means of early diagnostics and in collaboration with the parents, including a thorough risk assessment. The child is dependent on the knowledge and action competencies of its parents to take responsibility for both food and drinking habits as well as establishing appropriate tooth brushing habits. Different non-operative and operative treatment ‘tools’ are summarized, including minimal invasive restorative treatments. The authors suggest a break with the understanding that certain treatment types are more legitimate than others, considering the available evidence and today’s knowledge about the biology of caries. Using a single treatment strategy for all children is inadvisable; dental professionals are urged to make an active choice every time they treat a child with caries and always in consideration of the child.

(side 225-238)
av Frode Staxrud
SammendragEngelsk sammendrag

Begrepet «Minimally Invasive Dentistry» er etter hvert godt kjent, både i Norden og Europa for øvrig. Det er allikevel viktig å minne om oss selv om de grunnleggende prinsippene i dette konseptet. Med bakgrunn i oppdatert kunnskap om karies og tannslitasje, kombinert med nyere og bedre adhesive restaureringsteknikker, er det gode muligheter for å behandle tenner på en vevsbesparende måte slik at de holder livet ut. Pasienten må settes i fokus slik at den totale behandling individualiseres. Med kjennskap til pasienten og den enkeltes særlige vilkår kan vi skreddersy en plan for hver enkelt. Forebyggelse og kontroll på risikofaktorer forut for operativ behandling og en konservativ innstilling til original tannsubstans er gode grunnleggende prinsipper.

“Minimally Invasive Dentistry” has over the years been well presented in the Nordic countries as well as in all Europe. Nevertheless, it does no harm to remind ourselves about the principles behind this concept. Based on updated knowledge on caries and tooth wear, in combination with new and improved adhesive restoration techniques, there are good possibilities to keep healthy teeth throughout life. Patients should be in focus for comprehensive treatment thinking, and treatment should be individualized. Knowing our patients and their peculiarities, we are able to tailor a treatment plan for each of them. Prevention and control regarding risk factors, combined with conservative attitude towards original tooth hard tissue, are sound treatment principles.

2020, årgang 45

www.idunn.no/aktuel_nordisk_odontologi

Ansvarlig redaktør

Palle Holmstrup, professor, Odontologisk Institut, Københavns universitet

Redaksjonssekretær

Maria Julie Kvetny, Odontologisk Institut, Københavns universitet

Redaksjon

Flemming Isidor, professor, Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus universitet

Gunilla Klingberg, professor och dekan, Odontologiska fakulteten, Malmö universitet

Aida Mulic, seniorforsker, Nordic Institute of Dental Materials

Ulla Pallesen, professor, Odontologisk Institut, Københavns universitet

Sats: Bøk Oslo AS

ISSN online: 2058-7538

DOI: 10.18261/issn.2058-7538

© Universitetsforlaget 2020 / Scandinavian University Press

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon