Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 3)
av Palle Holmstrup
(side 4-17)
av Børge Hede
SammendragEngelsk sammendrag

Den andel af befolkningen, som er mere end 85 år er stadigt stigende i de nordiske lande, og der ses en samtidig vækst i antallet af ældre med en demenslidelse. Endvidere er det således, at der er sket drastiske ældringer i tandsundheden i ældrebefolkningen. Etstigende antal ældre bevarer stadigt flere naturlige tænder og andelen af tandløse er hastigt faldende. Imidlertid ser man også en stadigt hyppigere forkomst af tandsygdomme hos ældre med funktionsnedsættelser – ældre som er helt afhængige af den hjælp de får til den daglige mundhygiejne. Flere undersøgelser har vist, at ældre i plejeboliger og i hjemmesygeplejeordninger er en sårbar gruppe med betydelige odontologiske problemer. Mange er i omfattende medicinsk behandling, som forårsager bivirkninger f.eks. i form af hyposiali og nedsat tyggeevne, og der er en stigende opmærksomhed på sammenhængen mellem orale sygdomme og den generelle helbredstilstand hos disse svage ældre. Det er også sådan, at tandplejen til disse borgere kan kompliceres af almenlidelser og polyfamaci. Der kan derfor være behov for særlige overvejelser ved at yde tandpleje til beboere på plejecentre. Man bør have særlig opmærksomhed på samarbejdet med plejepersonalet, på hvordan man bestemmer behandlingsbehovet for den enkelte patient og hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i at anvende mobiltandpleje.

Elderly people in nursing homes – consequences for oral care

The proportion of citizens over the age of 85 years are increasing in the Nordic countries and includes an even more rapidly increasing group of elderly suffering from dementia. Moreover, considerable changes in oral health have taken place during the last few decades, i.e. the average number of teeth has increased among older people. On the other hand, oral diseases are more frequent among elderly who are dependent on practical support from others in their daily oral-hygiene procedures. Studies show that elderly in nursing homes and in domiciliary care are vulnerable patient groups with substantial oral problems; many old and disabled persons are under medication, which causes symptoms such as dry mouth and reduced chewing ability and attention has been drawn to the impact of oral disease on general health. Furthermore, dental care can bee complicated by the frequent occurrence of general disease and polyfarmacy among nursing home residents. This requires special consideration in the delivery of dental care to nursing home residents. The attention should be drawn to the way dental professionals work together with the nursing staff, how dental professional estimate the dental treatment need of the individual resident and the possibilities and limitations in provision of dental care by mobile dentistry.

(side 18-32)
av Hans R. Preus & Anne Aamdal Scheie
SammendragEngelsk sammendrag

I vårt moderne samfunn er det et stort marked for munnskyllemidler av forkjellige typer. Gjennom dyktig utformede reklamekampanjer lover produsentene at slike munnskyllemidler skal kunne gi folk et hvitt smil og hjelpe mot de fleste orale sykdomstilstander. Konsumenten stoler på denne «dokumentasjonen», og med et allestedsnærværende ønske om å være frisk, ha god ånde og hvite tenner er det et stort marked for slike produkter. Gårsdagens munnskyllemidler inneholdt vanligvis en enkelt virksom ingrediens, som fluorid eller klorheksidin, som var testet grundig før man hevdet en effekt og så slapp det på markedet. Dagens munnskyllemidler tenderer til å være komponert av en miks av flere ingredienser mot en rekke forskjellige tilstander i tillegg til de mange tilsetninger for å gi farge, smak, lukt og konsistens. Muligheten for at en kombinasjon av en mengde forskjellige ingredienser i et munnskyllemiddel skal kunne redusere effekten av det/de aktive stoffer er således til stede. Mange av disse produktene er sluppet på markedet uten langvarig og systematisk vitenskapelig testing, og dermed kan det faktisk være slik at den påståtte effekten er lavere enn beskrevet eller totalt fraværende. Denne artikkelen beskriver og diskuterer en rekke forskjellige klasser av munnskyllemidler som er tilgjengelig over disk i den nordiske dagligvarehandel og apoteker, og gir råd om hvordan velge munnskyllemidler som faktisk har den påståtte effekt til hjelp for pasienten.

Where do mouth rinses fit into todays dental health?

In our modern society, mouth rinses have become commonplace pharmaceuticals to the general public. The manufacturers of such chemicals promise, often through cunning and aggressive PR campaigns, that mouth rinses will provide a bright smile and help against all sorts of oral diseases. Consumers react to the «documentation» with trust and a desire to become healthy, prevent bad breath and oral infections by purchasing the products. Yesterday’s mouth rinses normally contained single ingredients like fluorides or chlorhexidine, which had been substantially tested before efficacy was claimed. Today’s mouth rinses are mostly composed of a combination of ingredients against a host of conditions with added compounds to enhance taste, flavor and color. The possibility that the combination of several ingredients in a single mouth rinse may reduce or eliminate the activity of «active» components is imminent, and since most of these mouth rinses have been released to the market without proper scientific testing, other than for security reasons, a number of over-the-counter mouth rinses may merely be for cosmetic use. This article describes and discusses a host of different classes of mouth rinses available over-the-counter, and offers advice on how to select mouth rinses that actually have the promised effect.

(side 33-43)
av Henning Lygre & Reidun L.S. Kjome
SammendragEngelsk sammendrag

Eldre og gamle pasienter utgjør i dag den største pasientgruppen både i primærhelsetjenesten og i sykehus. Forekomsten av sykdom øker med alderen. Økt levealder innebærer at hver enkelt vil erfare flere sykdommer i løpet av sitt liv. Alderdommen er preget både av den normale aldringsprosess og alderssykdommene som rammer flere og flere etter 75-årsalderen. Sykdommene medfører økt legemiddelbruk. De biologiske aldersforandringer sammen med forskjellige sykdommer kan føre til at legemidlenes effekt blir annerledes hos eldre og gamle i forhold til yngre pasienter. Dette medfører at bivirkninger av legemidler, også orale bivirkninger, sees hyppigere hos eldre og gamle. Det er viktig at tannleger har god oversikt over pasientens legemiddelbruk, både fordi legemiddelbruk kan medføre bivirkninger som kan ha betydning for tannhelse og behandlingsvalg, men også fordi de legemidlene som tannleger forskriver kan interagere med den medisinske behandling pasienten allerede får. For å redusere forekomsten av bivirkninger og uønskete hendelser hos eldre og gamle i forbindelse med tannbehandling anbefales at tannhelsepersonell benytter ajourført informasjon om pasientens legemiddelbruk, samt at tannhelsepersonell sørger for å benytte oppdaterte kunnskaper i odontologisk farmakologi.

Aging, disease and medicine use

Scandinavia, along with the rest of Europe, has an aging population.

The prevalence of diseases increases by age. Due to an increased life expectancy a majority of the population experiences several diseases in their life span. In old age a combined process of normal aging and age-associated diseases occur in human beings. Our dental patients are often affected by polypharmacy, resulting from multi-morbidity. Age-related biological changes and the impact of multiple diseases may result in altered effects of medications in the elderly, when compared to younger people. Accordingly, the frequency of adverse drug reactions, including oral reactions, is often higher in elderly people. It is crucial to take into account the general health of elderly patients and to underline the importance of an updated medication list.

(side 44-56)
av Tove Larsen & Anne Kjerulf
SammendragEngelsk sammendrag

Smitsomme mikroorganismer er dynamiske og kan udvikle sig til mere virulente eller resistente arter. I de senere år er der set en stigende forekomst og spredning af multiresistente bakterier i de nordiske lande. Blandt disse har MRSA (methicillin resistent Staphylococcus aureus) mest direkte betydning for tandlægens arbejde, da de både kan kolonisere slimhinderne i mundhulen og huden på hænderne og dermed let spredes under tandbehandling. For virus vedkommende ændres influenzavirus løbende, og ved større ændringer kan der opstå epidemier og ultimativt pandemier. Coronavirus ændres ligeledes, og de seneste år er der udviklet SARS (severe acute respiratory syndrome) og MERS (Middle East respiratory syndrome) coronavirus, der har medført smittespredning, infektioner og dødsfald i flere lande.

For at undgå udvikling og spredning af resistente, evt. multiresistente bakterier må tandlæger nøje overveje enhver ordination, valg og administration af antibiotikum. Derudover er det vigtigt at efterleve gældende nationale infektionshygiejniske retningslinjer for at forebygge spredning af smitsomme bakterier og virus til både patienter og personale på tandklinikken. Centralt heri står en fornuftig tilrettelæggelse af arbejdsgangene på klinikken med hovedvægt på korrekt håndhygiejne, anvendelse af personlige værnemidler, rengøring, desinfektion og sterilisation af instrumenter, udstyr mv. samt vaccination. For enkelte mikroorganismer som MRSA kan der være supplerende forholdsregler.

New and changed microorganisms in everyday life

Microorganisms causing infectious diseases are dynamic and may develop into more virulent, infectious or resistant species. Presently, development and dissemination of multi resistant bacteria increase in the Nordic countries. Among these MRSA (methicillin resistant Staphylococcus aureus) is of most concern to dentistry as it colonizes both the skin (hands) and the oral cavity, and thus may easily spread during dental treatment. Among viruses influenza viruses change constantly and upon major changes epidemics and more rarely pandemics may arise. Also coronaviruses change, and in recent years SARS (severe acute respiratory syndrome) and MERS (Middle East respiratory syndrome) coronaviruses have developed and caused infections and death in several countries.

In order to avoid development and dissemination of resistant and multi resistant bacteria dentists must carefully consider each prescription, choice and administration of antibiotic.

Furthermore, dentists must follow national guidelines for infection control in dentistry in order to prevent transmission of both bacterial and viral diseases to patients and staff at the dental clinic. Most infections are prevented by applying general hygiene procedures including hand hygiene, wearing of personal protective equipment and correct cleaning, disinfection and sterilization processes, while a few of the described microorganisms like MRSA may require additional precautions.

(side 57-72)
av Georgios Tsilingaridis & Leif Jansson
SammendragEngelsk sammendrag

Parodontal sjukdom är en kronisk infektion som påverkar tandens stödjevävnader. Den vanligaste typen av parodontal sjukdom är gingivit och kännetecknas av en gingival inflammation utan alveolär benförlust som orsakas av mikroorganismer. Hos de flesta är gingiviten reversibel med god munhygien, men i vissa fall rubbas balansen mellan mikroorganismerna och immunförsvaret och leder till parodontit, som kännetecknas av en destruktion av periodontalligament och alveolärt ben. Aggressiv parodontit är väldigt sällsynt men i vissa fall är parodontiten en manifestation av en underliggande systemisk sjukdom eller en känd funktionsnedsättning, exempelvis diabetes eller Downs syndrom.

Detta kapitel kommer att ge en överblick över sjukdomar och funktionsnedsättningar bland barn och vuxna som är associerade med en allvarlig form av parodontal sjukdom.

Periodontal health in patients with disease or functional impairment

One of the most important risk factors in the development of aggressive forms of periodontal disease is an impaired immune system. Chronic diseases and disabilities that have a major impact on the immune system are often associated with the aggressive form of periodontal disease among children and adults. The immune system and particularly neutrophils play an important role in controlling the bacterial attack in the periodontal tissue. The severity of the periodontal disease depends on the immune response to the bacterial attack. Aggressive form of periodontal disease in children and adolescents resulting in premature tooth loss is uncommon. It could, however, have a considerable impact on the quality of life for those who are affected. Under the current classification of the American Academy of Periodontology, severe forms of periodontal diseases as a result of an illness or disability, are named «periodontitis as a manifestation of systemic disease».

The treatment of periodontal disease in patients with these diseases is a challenge. It is important that the correct diagnosis is made for the appropriate treatment to be given. A thorough medical and dental history should be done and consultation with a physician is often necessary.

This chapter will provide an overview of diseases and disabilities that are associated with a severe form of periodontal disease among children and adults.

(side 74-85)
av Merete Bakke, Allan Bardow & Eigild Møller
SammendragEngelsk sammendrag

Savlen medfører nedsat livskvalitet og udgør samtidig en alvorlig sundhedsrisiko med hensyn til infektioner i øvre og nedre luftveje. Savlen foregår typisk i dagtimerne uden for måltiderne og skyldes oftere nedsat synkefunktion end egentlig hypersalivation. Tandlægen indgår som en del af et tværfagligt samarbejde om disse patienter. På klinikken drejer det sig i første omgang om en indledende undersøgelse og henvisning til patientens læge. Den bedst dokumenterede behandling er for tiden injektioner af botulinum toksin i de store spytkirtler, der udføres af neurologer i hospitalsregi. Under savlebehandlingen, der reducerer spytsekretionen betydeligt, bør tandlægen søge at forebygge og behandle de orale bivirkninger, som især er øget cariesprogression og overvækst af mikroorganismer i munden.

Drooling – an interdisciplinary challenge

Drooling both results in reduced quality of life and poses a significant health risk in the form of infections of the upper and lower respiratory tract. It takes place in the daytime outside meals and is mostly due to decreased swallowing function rather than regular hypersalivation. The dentist is part of an interdisciplinary collaboration around these patients. Clinically the first step is to perform a preliminary investigation and make a referral to the patient’s physician. Currently, the best documented treatment is injections of botulinum toxin in the major salivary glands, carried out by neurologists in a hospital setting. After the start of the drooling treatment that will reduce saliva secretion considerably, the dentist should help to prevent and treat oral side effects, which is predominantly accelerated caries progression and microbial overgrowth in the mouth.

(side 86-97)
av Ann Catrin Høyvik, Shervin Shahnavaz & Tiril Willumsen
Engelsk sammendrag

Ved inngangen til 2014 var 51,2 millioner mennesker på flukt i verden. Antallet flyktninger og asylsøkere til de nordiske landene øker, med Sverige som den største mottakeren.

Forskning på verdensbasis indikerer at flyktninger har økt risiko for tannhelseproblemer sammenlignet med resten av befolkningen i vertslandet. Til tross for dette har oral screening og målrettede tannhelsetjenester ikke vært prioritert i de nordiske landene.

Kultur påvirker tannhelsen i interaksjon med faktorer som biologi, psykologi og sosioøkonomi. Det økende kulturelle mangfoldet krever at helsearbeidere inntar et transkulturelt perspektiv, og er oppmerksomme på forskjellene i tannhelseforståelse (oral health literacy). Et transkulturelt perspektiv innebærer at man tilegner seg kunnskaper om ulike kulturer og tradisjoner forbundet med oral helse, men også at man vender blikket innover og blir oppmerksom på egne kulturelle holdninger og fordommer som kan stå i veien for god kommunikasjon. For å sikre kommunikasjonen ytterligere, bør man benytte en profesjonell tolk ved behov.

I alt arbeid med flyktninger, er det viktig å ha i minne at omtrent hver tredje person har erfaring med tortur. Når et torturoffer befinner seg i en sårbar situasjon, som for eksempel i tannbehandlingssituasjonen, er det fare for «flashbacks» og andre psykologiske reaksjoner. Tannhelsepersonell som behandler flyktninger anbefales å gjøre seg kjent med prinsippene for traume-informert tannbehandling. Det er viktig å respektere og ha kunnskap om våre pasienters torturerfaringer, men for å gi adekvat tannbehandling trenger vi ikke å kjenne detaljene.

(side 98-111)
av Anne Marie Lynge Pedersen
SammendragEngelsk sammendrag

Rusmidler og mundhulen

Brug og misbrug af euforiserende stoffer udgør et stort problem på verdensplan. Det skader ikke kun de personer, som misbruger lovlige og ulovlige stoffer, men påvirker hele familien, venner og samfundet. Brug og misbrug af euforiserende stoffer er stigende i flere lande og er hvert år skyld i millioner af dødsfald, især alkoholmisbrug. Cannabis er det mest almindeligt anvendte illegale stof i hele verden, men der produceres til stadighed nye stoffer på verdensmarkedet. Litteraturen om virkningerne af illegale stoffer på den orale sundhed er relativ sparsom på grund af vanskeligheder med at rekruttere personer til denne type kliniske studier, og idet mange misbrugere simpelthen undgår besøg hos tandlægen. Der synes imidlertid at være evidens for efter at misbrug af rusmidler er forbundet med en øget risiko for at udvikle caries, tanderosion, paradentose, xerostomi, nedsat spytsekretion og bruksisme. Desuden er det velkendt, at overdreven indtagelse af alkohol øger risikoen for oral cancer betydeligt. Det er vigtigt, at tandlæger har et indgående kendskab til de kliniske manifestationer ved misbrug og de medicinske risici, der kan være ved behandling af patienter med misbrug, men også for at gøre patienterne opmærksomme på disse orale sundhedsrisici. Dette kapitel fokuserer på, hvorledes nogle af de mest almindeligt anvendte rusmidler, herunder alkohol, kan påvirke den orale sundhed.

Drugs and the oral cavity

Substance abuse is a global phenomenon, and it poses not only a major threat to the health of the individuals who abuse legal and illegal drugs, it also affects families, friends, communities and nations. Substance use and misuse is increasing in some countries, and it claims the lives of millions every year, especially alcohol abuse. Cannabis is the most commonly used illegal drug worldwide, but new drugs are emerging on the world market every year. The literature on the effects of illegal drugs on oral health is relatively sparse due to difficulties in recruiting appropriate subjects to clinical trials, and many abusers simply avoid going to the dentist. However, there is strong scientific evidence indicating that many abused drugs are associated with oral health complications including dental caries, enamel erosion, periodontal disease, xerostomia, salivary gland hypofunction and bruxism. Moreover, it is well-known that excessive consumption of alcohol significantly raises the risk of oral cancer. It is important that dentists have a thorough knowledge of the clinical presentation and medical risks presented by patients who abuse drugs and eventually also help them to seek professional help. This chapter focuses on how some of the most commonly abused drugs, including alcohol, affect the oral health.

(side 112-125)
av Bjørn Bjorvatn
SammendragEngelsk sammendrag

God søvn er viktig for helse og velvære. Dette kapittelet beskriver normal søvn og hvordan søvnen reguleres. Hovedfokuset er på utredning og behandling av de ulike søvnlidelsene: insomni, søvnrelaterte respirasjonslidelser (f.eks. obstruktiv søvnapné), døgnrytmelidelser, parasomnier, søvnrelaterte bevegelseslidelser (f.eks. restless legs) og sentrale hypersomnilidelser (f.eks. narkolepsi). Tannleger deltar aktivt i behandlingen av obstruktiv søvnapné, og derfor er denne diagnosen av spesiell interesse.

Sleep and sleep disorders

Sleep is vital for good health. This chapter first describes normal sleep and how sleep is regulated. The chapter then focuses on the assessment and treatment of the different sleep disorders, namely insomnia, sleep related breathing disorders (e.g. obstructive sleep apnea), circadian rhythm sleep-wake disorders, parasomnias, sleep related movement disorders (e.g. restless legs) and finally central disorders of hypersomnolence (e.g. narcolepsy). Since dentists participate in the treatment of obstructive sleep apnea, special emphasis is placed on this sleep disorder.

(side 126-145)
av Eva G. Sveinsdottir & Ivar Espelid
SammendragEngelsk sammendrag

I denne artikkelen er det fokusert på de viktigste aspektene knyttet til diagnostikk og behandling av de utviklingsforstyrrelsene som forekommer hyppigst. Når diagnosen er stilt bør behandlingsplanen bestemmes med en systematisk tilnærming og da er det viktig med et langsiktig perspektiv. Pasient og foresatte skal medvirke når behandlingen planlegges og det krever god informasjon om tilstanden til pasienten og foresatte, ulike behandlingsalternativer og prognose. Pasientene har i mange tilfeller et langt behandlingsforløp foran seg og problemer løses lettere når det er samarbeid og gjensidig tillit. Syretesten på en god tannhelsetjeneste er i hvilken grad de mest trengende og sårbare pasientene får et adekvat tilbud. Derfor er god pedodontikompetanse viktig.

Dental developmental disturbances – clinical challenges in diagnostics and treatment

Developmental defects of dental hard tissues comprise a comprehensive field within dentistry that exposes the dentists to great challenges in terms of diagnostics and treatment decisions. Distinguishing between normal and pathological dental development requires careful evaluation of the patient, including medical, dental and family history, and clinical and radiographic examination. All important information needs to be gathered and seen in a context to be able to make the right (or the most likely) diagnosis, which can be either of genetic or acquired origin. When the diagnosis is made the treatment plan needs to be decided in a systematic way and with a long-term perspective. In many cases patients with dental developmental defects have a long course of dental treatment ahead. Therefore, it is of outmost importance that the dentist has the knowledge and the understanding that is needed to give the patient the best possible treatment. The patient’s perspective is important when treatment decisions are to be made. In the most complicated cases there is often a need for a coordinating dentist with special skills (preferably a pedodontist, if available) who is able to organize cooperation between relevant specialists in other disciplines of dentistry. In this article we have focused on the most important aspects related to the diagnosis and treatment of the most frequently occurring dental developmental defects.

(side 148-167)
av Håkon Valen Rukke, Simen E. Kopperud & Rune Becher
SammendragEngelsk sammendrag

Snus er et røykfritt oppmalt tobakksprodukt, som brukes i munnen mellom tannkjøtt og leppe. Det er økt bruk av snus i befolkningen, og økningen er størst i de yngste aldersgruppene (16–24 år). Som andre tobakksprodukter inneholder snus det biologisk aktive og vanedannende nikotin. I tillegg inneholder snus kreftfremkallende tobakksspesifikke nitrosaminer (TSNA) og andre stoffer med karsinogent potensiale. Eksponeringen for nikotin og TSNA kan være tilsvarende eller noe høyere hos snusbrukere sammenlignet med røykere men vil variere med type snus og bruksmønster.

Nikotin virker primært ved å binde seg til nikotinkolinerge reseptorer, noe som fører til frigivelse av forskjellige signalmolekyler icellene. Dette fører til både fysiologiske og uønskede biologiske effekter. Disse reseptorene finnes foruten i nervesystemet også ien rekke andre organer og vev. I tillegg til nikotins betydelig vanedannende potensiale, har nikotin akutte effekter på hjerte- og karsystemet. Dyreforsøk har videre vist at nikotineksponering i fosterlivet og av unge dyr kan føre til uønskede forandringer i hjernen og påvirke lungeutvikling.

Samlet sett er de kreftfremkallende effektene av TSNA, særlig for NNK og NNN, overbevisende dokumenterte i dyreforsøk. Siden NNK og NNN er både kreftfremkallende og skader arvematerialet vil enhver eksponering kunne medføre en viss kreftrisiko, men risikoen øker med økende eksponering. På grunnlag av befolkningsstudier, eksperimentelle studier og tilstedeværelse av kreftfremkallende TSNA og andre stoffer som kan påvirke kreftutvikling vurderes snus som kreftfremkallende. Bruk av snus øker risikoen for kreft i bukspyttkjertelen, spiserøret og munnhulen. På grunnlag av eksisterende studier er det imidlertid ikke mulig å fastslå hvor stor risikoøkningen er. Risikoen er imidlertid lavere enn den man ser ved røyking hvor man i tillegg eksponeres for en rekke forbrenningsprodukter som kan bidra til kreftutvikling.

I tillegg fører bruk av snus til forandringer i munnhulen, hvorav de fleste sees som hvite og/eller røde slimhinneskader. Disse kalles snus-induserte skader. De fleste av disse går tilbake når man slutter å snuse. Det kan imidlertid forekomme lokal varig tilbaketrekking med blottlegging av tannhalser og ising i tennene. Man har ikke påvist økt risiko for karies eller periodontitt ved snusbruk, men mors bruk av snus tidlig i svangerskapet har blitt knyttet til økt risiko for leppe-/ganemisdannelser hos barnet.

Oral effects from the use of snus

Snus is a smokeless, ground tobacco product, which is most commonly placed in the mouth between the gum and lip. Like other tobacco products, snus contains the biologically active and addictive substance, nicotine. Snus also contains carcinogenic tobacco-specific nitrosamines (TSNA) and small amounts of other carcinogenic substances. Snus consumption in the Norwegian population is rising with the greatest increase in the youngest age groups (16–24 years).

The exposure to nicotine and TSNA can be similar or slightly higher in users of snus compared with smokers. However, the exposure will vary considerably with the type of snus and usage patterns. Nicotine acts primarily via the nicotinic acetylcholine receptors, causing the release of different signaling molecules that are present in a wide range of organs and tissues. Nicotine has a significant addictive potential as well as effects on the cardiovascular system. Animal experiments also show effects on lung and brain development.

Animal experiments have convincingly documented tobacco-specific nitrosamines (NNK and NNN) to be carcinogenic. The risk of developing cancer increases with increasing exposure. Since NNK and NNN are both carcinogenic and genotoxic, it should be assumed that any exposure is associated with some cancer risk.

The most comprehensive assessments of the carcinogenic properties of snus and other smokeless tobacco have previously concluded that snus is carcinogenic. Evidence is based on epidemiological studies, experimental studies and the presence of carcinogenic tobacco-specific nitrosamines (TSNA) as well as other substances that may impact cancer development. Overall, there is evidence that snus consumption increases the risk of cancer in the pancreas, esophagus and oral cavity. However, the increased risk is still lower than the high cancer risk associated with smoking, since smoking provides additional exposure to combustion products that could contribute to the development of cancer.

Use of snus causes changes in the oral cavity, most of which is seen as white and/or red mucosal lesions (spots). These are called snus-induced lesions. Some of these injuries have been classified as possibly pre-cancerous, but most of these lesions heal when snus consumption ceases. Permanent gingival retractions may occur on teeth in the area where the snus is placed, leading to exposure of the tooth cervix and subsequent tooth sensitivity. From cross sectional studies performed in Sweden, there is not identified any increased risk for caries, gingivitis and periodontitis development associated with the use of snus. However, maternal use of snus early in pregnancy has been associated with increased risk of oral cleft malformation.

(side 168-184)
av Erik Andersen & Mette Heegaard
SammendragEngelsk sammendrag

Pådrager man sig en skade i forbindelse med behandling i det danske sundhedssystem, kan man søge om erstatning for sin personskade. Kriteriet er, at behandlingen med overvejende sandsynlighed har medført en skade, forstået som negative konsekvenser for patienten.

Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning har til formål at give patienterne den erstatning, som de har krav på ved psykiske og/eller fysiske skader opstået efter undersøgelse og behandling udført af en autoriseret tandlæge i Danmark.

Nærværende artikel gennemgår, hvornår en komplikation opstået i forbindelse med tandbehanding er en klagesag, og hvornår der er tale om en skade (erstatningssag).

For så vidt angår Tandlægeforeningens Tandskaderstatning gennemgår artiklen bl.a. historik, lovgrundlaget og betingelserne for erstatning.

På baggrund af anmeldte sager beskriver artiklen i oversigt, hvilke behandlinger der fører til anmeldelse, og hvilke skader der indtræder.

Damages in dental treatment – what is that?

In Sweden, Norway and Denmark mandatory schemes are established to conduct procedures and assess compensation following complications and damages after dental treatment. The basis of the recognition and the assessment (size) of the compensation varies between the countries. This article describes the Danish system.

If damage is caused while being treated in the Danish health care system, it is possible to seek compensation for the personal injury (1).

The criterion for compensation is that the injury most likely occurred as a result of the treatment and with negative after-effects for the patient. Injuries that can be restored by redoing the treatment are not eligible for compensation claim. No compensation is paid in connection to the disease that is being treated or because the treatment did not cure the patient.

The law applies to all authorized health personnel in Denmark and as such also for injuries occurred after examination and treatment by dentists in Denmark.

Fundamentally, dental injury compensation is not an insurance against illness or lack of effect from a treatment and not all injuries are covered.

The purpose of the Danish Patient Insurance Act is to ensure that patients receive the compensation they are entitled to for any mental and/or physical damages they may have suffered following an examination or treatment by an authorized dentist in Denmark.

(side 185-194)
av Jan Tore Samuelsen & Jon E. Dahl
SammendragEngelsk sammendrag

Fellesbetegnelse plastmaterialer brukes om materialer som er basert på eller inneholder en plastkomponent. Disse materialene herdes som regel i pasientens munn. Denne herdingen er aldri fullstendig, og komponenter som ikke har reagert kan dermed frigjøres og gi opphav til eksponering av pasienten. Det finnes lite kunnskap om størrelsen på en slik eksponering, men rapporterte bivirkninger mot materialene bekrefter at en eksponering finner sted. Allergiske reaksjoner mot frie metakrylater er godt kjent, og kan tyde på en binding til og endring av kroppens egne proteiner. Detaljert kunnskap om underliggende mekanismer for interaksjoner mellom innholdsstoffene i plastmaterialer og levende celler er i hovedsak basert på forsøk med celler i kultur som er eksponert for metakrylatmonomer. I slike studier viser metakrylater et toksisk potensial. Endret vekstmønster og øket celledød er rapporterte funn i en rekke modellsystemer. Mange av disse studiene antyder at oksidativt stress og DNA-skader oppstår i de eksponerte cellene og er årsaken til den observerte responsen. Det foreligger imidlertid studier som antyder at andre mekanismer, som f.eks. direkte interaksjon med proteiner, er årsak til både endret cellevekstmønster og celledød. Slike in vitro studier kan generelt gi mye informasjon om mulige interaksjoner mellom en potensielt toksisk forbindelse og cellulære molekyler og virkningsmekanismer. Men, det er viktig å være klar over at en overføring av kunnskapen til klinisk virkelighet ikke kan gjøres direkte. Celler i kultur mangler kompleksiteten til den multicellulære organismen. Dette gjør at celler i kultur har endrede egenskaper sammenlignet med sitt opphav. Blant annet er cellers evne til å metabolisere fremmedstoffer som oftest forskjellig mellom celler i kroppen og celler dyrket i laboratoriet.

Toxicity of plast materials

The term «resin-based dental materials» refers to dental materials containing polymers. Usually, these polymers are formed by in situ polymerization of methacrylate monomers. The polymerization process never reaches completion, and unreacted monomers can leak out after curing. The availability of data concerning patient side effects caused by leakage products is sparse, but side effects linked to these materials have been reported. Allergic reactions to resin-based materials in dental personnel strongly indicates that monomers bind to proteins in the human body. Detailed knowledge of the possible toxicity of the leakage products and underlying mechanisms is, however, mainly based on methacrylate-exposure studies using cultured cells. In these in vitro studies, methacrylates are shown to have a cytotoxic potential. Both cell death and inhibition of cell growth was observed in a variety of cell lines. Based on several other findings it has been suggested that these responses are caused by oxidative stress and DNA damage in cells exposed to methacrylates. Not all studies support this view, and other mechanisms such as direct interaction with proteins is also suggested as key events. Although in vitro experiments can provide valuable information on the potential of possible toxicants to interfere with cellular molecules, homologous cell cultures lack the complexity of multicellular mechanisms. Furthermore, cells in a culture differ from their in vivo counterparts, e.g. by altered expression of certain metabolic enzymes. Hence, a translation to an in vivo situation is associated with great uncertainty and should be done with caution.

(side 195-207)
av Jens Hartlev, Søren Schou & Flemming Isidor
SammendragEngelsk sammendrag

Inden for de seneste år har der været stigende fokus på patienternes opfattelse af behandling med enkelttandsimplantater. Der er anvendt forskellige metoder for både tandlæger og patienter til at evaluere behandlingsresultatet efter implantatbehandling. På trods af dette findes der ikke et valideret og generelt accepteret spørgeskema for vurdering af patienttilfredshed efter implantatbehandling.

Det har vist sig, at relevant og fyldestgørende information før implantatbehandling hænger sammen med høj patienttilfredshed efter behandlingen. Overordnet er det dokumenteret, at både patienter og tandlæger udtrykker en stor tilfredshed med det æstetiske resultat ved enkelttandsimplantater. Dog er patienterne generelt mere tilfredse end tandlægerne. Med andre ord er tandlægerne mere kritiske end patienterne. Høj patienttilfredshed med enkelttandsimplantater er i stort omfang direkte sammenhængende med stor tilfredshed med den protetiske del (kronen), mens de peri-implantære væv vægtes i mindre grad. I enkelte undersøgelser er det rapporteret, at patienter føler det største behov for en tanderstatning, hvis tandtabet er lokaliseret anteriort i overkæben. Det synes således som om, at patienter er mere villige til at betale for en tanderstatning af æstetiske end funktioneller årsager.

Single-tooth implants – what is important for the patients?

In recent years, more and more focus has been on patients' perception of the treatment outcome after single-tooth implant treatment. Several methods for both professional and subjective evaluation of the implant treatment have been used. On the other hand, there is no validated and generally accepted questionnaire for the assessment of patient satisfaction after treatment with single-tooth implants.

It has been revealed that relevant and adequate information before implant treatment correlates with high patient satisfaction after treatment. Overall, a high degree of satisfaction with the aesthetic treatment outcome has been documented by both patients and dentists. However, the patients are in general more satisfied with the aesthetic result than the dentists. In other words, dentists are often more critical than the patients. A high degree of patient satisfaction with single-tooth implant treatment is often correlated to the satisfaction with the prosthetic part (crown), while the peri-implant soft tissue seems to have more minute weight. Some studies have reported that the subjective need for a tooth replacement is highest when the lost tooth is located in the anterior part of the jaws. Thus, patients seem more willing to pay for a tooth replacement for aesthetic than functional reasons.

(side 210-227)
av Per Vult von Steyern & Evaggelia Papia
SammendragEngelsk sammendrag

Dentala keramer kan delas in i olika grupper beroende på kemisk sammansättning, framställningsteknik eller användningsområde baserat på materialens egenskaper. Olikheterna mellan keramgrupperna är så stora att indikationsområdena för de olika materialen endast till en mycket begränsad del överlappar varandra.

Allmänt anses porslin vara det mest estetiska materialet, som erbjuder störst möjligheter att efterlikna naturlig tandsubstans. Yttriumoxid-stabiliserad tetragonal polykristallin zirkoniumdioxid (Y-TZP) är det mest hållfasta och segaste materialet bland keramerna, men har estetiska begränsningar jämfört med andra keramer. Zirkoniumdioxiden har utvecklats till att vara mer translucent med så kalllad monolitisk eller semi-monolitisk translucent zirkoniumdioxid. Glaskeramer som litiumdisilkat och zirkoniaförstärkt litiumsilikat intar en mellanställning med mycket goda estetiska potentialer och medelgoda egenskaper avseende hållfasthet och seghet.

Adhesiv cementeringsteknik som främjar bevarandet av tandsubstans, baseras på mikromekanisk och kemisk retention och är för de flesta helkeramiska konstruktioner helt nödvändig för att förstärka materialet så att det kan motstå de krafter som de utsätts för. För att erhålla en optimal bindning som står sig över tid, är det mest fördelaktigt att preparationen är förlagd helt i emalj. En lyckad cementering är vidare beroende av korrekt hantering av material och ytbehandling såväl som etsning och silanisering av hela cementeringsytan, hela vägen ut till preparationsgränsen.

Det finns ett stort antal alternativ och kombinationer vad gäller helkeramiska material och adhesiva cementsystem. I följande kapitel ges en sammanfattning av olika keramer och rekommenderade metoder vid adhesiv cementering, på laboratoriet och i kliniken.

Dental ceramics can be divided in different groups depending on the chemical composition, manufacturing technology or intended use based on the material properties. Differences between the ceramic groups are large and the indication areas overlap only to a very limited extent.

Roughly divided, is porcelain the most aesthetic material, that offers the greatest opportunity to mimic natural tooth structure, while yttrium dioxide stabilized tetragonal zirconium dioxide polycrystals (Y-TZP) is the most resistant and toughest ceramic but with aesthetic limitations compared to other ceramics. There have been further material development with more translucent zirconiumdioxide, so called monolithic or semi-monolithic translucent zirconium dioxide. Ceramics as lithium disilicate and zirconia reinforced lithium silicate are in between porcelain and Y-TZP, with very good aesthetic potentials and intermediate properties regarding strength and toughness.

Adhesive cementation techniques promote preservation of dental tissue and rely on micromechanical and chemical retention and are for most all-ceramic reconstructions essential to reinforce the material enabling it to resist the forces they are subjected to. Inorder to achieve an optimal bonding that is durable it is preferable for the preparation to be completely in enamel. A successful cementation is also dependent on the proper handling of materials and surface treatment including etching and silanization of the entire cementation surface, all the way to the margin line.

There is a large number of options and combinations in terms of all-ceramic materials and adhesive cementation systems. The following chapter provides a summary of different ceramics and methods recommended to adhesive cementation, both in the laboratory and in the clinic.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon