ISSN Online: 1504-3185
ISSN Print: 0029-1315
Utgiver: Universitetsforlaget

Nordisk Domssamling

Tidsskriftet er en domssamling med kortreferater av relevante avgjørelser i de nordiske høyesteretter. Referatene, som også er tilgjengelige elektronisk, er ordnet emnevis og gir henvisning til hvor avgjørelsene finnes i fulltekst.

Samlingen gjør det på en enkel måte mulig å få oversikt over rettspraksis av felles nordisk interesse, og bidrar til at rettsanvendelsen i Norden blir mer ensartet. Tidsskriftet er et viktig ledd i arbeidet for å bevare og utvikle vår nordiske rettskultur.

Nordisk Domssamling har vært utgitt siden 1958, etter anbefaling fra Nordisk Råd, og retter seg i første rekke mot nordiske jurister.

Domssamlingen distribueres to ganger i året sammen med Tidsskrift for Rettsvitenskap.

Nordiske redaktører:
Danmark: højesteretspræsident Børge Dahl
Finland: justitieråd Gustav Bygglin
Island: højesteretsdommer Thorgeir Örlygsson
Norge: høyesterettsdommer Trond Dolva
Sverige: justitieråd Agneta Bäcklund

Den norske redaktøren er hovedredaktør.

Redaksjonssekretær:
Janicke Wiggen