PrintablePrintable
Mobile ViewMobile View
Save citation (RIS)Save citation (RIS)
A A A
Share:

77. SHD Beslut 2005-09-22. NJA 2005 s. 642

Skiljedom. Verkställighet. Rättegångshinder. Domvilla. Bryssel I-förordningen.

Sedan en engelsk domstol förklarat en skiljedom verkställbar, förklarade Svea hovrätt med stöd av Bryssel I-förordningen att den engelska domstolens avgörande var verkställbart i Sverige. Vid prövning av klagan över domvilla har frågan om förutsättningar förelåg för hovrätten att förklara avgörandet verkställbart enligt förordningen inte ansetts utgöra ett spörsmål om rättegångshinder utan röra själva saken i hovrättens avgörande.

Lagrum: 59 kap 1 § första stycket 1 och 4 § rättegångsbalken samt art. 1.2 d) Rådets för-

Page: 25

ordning (EG) nr 44/2001 av den 22 december 2000 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar på privaträttens område (Bryssel I-förordningen).


© Universitetsforlaget

nd/2006/02

Nordisk Domssamling 02/2006

ISSN Online: 1504-3185

ISSN Print: 0029-1315

  •  
PDF version (whole issue)

Contents