Norsk internasjonal privatrett og bokhandleren til besvær

av Lars Anders Heimdal

Lars Anders Heimdal

Lars Anders Heimdal ble master i rettsvitenskap i 2007 og arbeider for tiden som stipendiat ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Temaet for hans avhandling er rettsvalget ved krav om erstatning for krenkelser i massemedia.

Sammendrag

Høyesterett konkluderte i dom 2. desember 2009 (HR-2009-2266-A) med at Suraia Rais’ krav om erstatning for påståtte personvernkrenkelser i boken «Bokhandleren i Kabul» skal løses etter norsk rett. Flertallet tok ikke standpunkt til hvilken generell rettsvalgsregel som gjelder for slike saker, men begrunnet avgjørelsen med at det ikke var mulig å fremskaffe tilstrekkelig på-litelige opplysninger om innholdet i afghansk rett. En dommer mente samme konklusjon fulgte av alminnelige norske lovvalgsregler. I artikkelen kommenteres de punktene i dommen som er av særlig betydning for norsk internasjonal privatrett.

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.