Datalagringsdirektivet – en menneskerettskrenkelse eller forpliktelse?

av Ingvild Bruce

Ingvild Bruce

Ingvild Bruce er master i rettsvitenskap fra 2005 og politiadvokat i Økokrim. Hun har tidligere vært sekretær for Metodekontrollutvalget, som sommeren 2009 avga NOU 2009:15 Skult informasjon – åpen kontroll.

Sammendrag

Artikkelen drøfter forholdet mellom det omstridte Datalagringsdirektivet og Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK). Det anføres at plikten til å lagre trafikkdata av kriminalitetsbekjempelseshensyn som direktivet legger opp til, ikke utgjør noen krenkelse av EMK art. 8, så lenge de krav til rettssikkerhet og kontroll som følger av praksis fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), oppfylles. Dette er imidlertid ikke tilfellet for dagens norske lovgivning om trafikkdata, som dermed er menneskerettsstridig. EMK medfører i dag heller ingen positiv forpliktelse til å implementere slike tiltak som Datalagringsdirektivet skisserer. Menneskerettslig sett ligger dermed avgjørelsen av om slike tiltak skal innføres, innenfor statenes skjønnsmargin.

Logg inn

For å handle på idunn.no eller få tilgang til innhold du har kjøpt tidligere, må du logge inn eller registrere deg som bruker.